Toggle navigation

Έρευνα & Ερευνητικές Ομάδες

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ασκεί ερευνητική δραστηριότητα στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών. Η παρουσία του Τμήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική με αξιοσημείωτη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συνεισφορά στην δημοσιευμένη έρευνα. Σημειώνεται ότι η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος από την ΑΔΙΠ κάνει ιδιαίτερη μνεία στην ερευνητική δυναμική των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Η έρευνα στο Τμήμα είναι οργανωμένη σε τρεις Ερευνητικές Ομάδες:

 1. Ομάδα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων η οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της θεωρίας των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και των Δικτύων Υπολογιστών καθώς και τις σχετικές προσφερόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και της Ασφάλειας.
 2. Ομάδα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών & Βιομηχανικής Πληροφορικής η οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά κυρίως στην περιοχή του Υλικού Υπολογιστικών Συστημάτων, αλλά επεκτείνει τα ενδιαφερόντά της στις περιοχές των Πολυμέσων, της Ρομποτικής, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και των Ηλεκτρονικών Ισχύος.
 3. Ομάδα Τεχνολογίας Λογισμικού $ Αλγοριθμικής η οποία δραστηριοποιείται στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, την Αναγνώριση Προτύπων, τις Υπολογιστικές Μέθοδους και την Προσομοίωση Συστημάτων.

Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τεύχος Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» τέσσερα (4) θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια. Αυτά είναι:

 •  
 • Εργαστήριο «Πληροφορικής» (Informatics Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «IT-Lab», επανίδρυση με το ΦΕΚ 4035/Β΄/21-9-2020
 • Εργαστήριο «Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών» (Telecommunications and New Technologies Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «TNT-Lab», επανίδρυση με το ΦΕΚ  4337/Β΄/5-10-2020
 • Εργαστήριο «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων» (Robotics & Intelligent Systems Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο “RiS-Lab”, επανίδρυση με το ΦΕΚ 4226/Β΄/30-9-2020.
 • Εργαστήριο «Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων» (Security and Networking Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «SECNETLab», ίδρυση με το ΦΕΚ 4288/Β΄/2-10-2020

 Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους, καθορίζονται οι δραστηριότητες του κάθε ενός εργαστηρίου.

Ενδεικτική παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας στο Τμήμα.

Η Ερευνητική Ομάδα των Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της θεωρίας των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και των Δικτύων Υπολογιστών. Ειδικότερα, η ερευνητική δραστηριότητα της Ομάδας εστιάζεται στις ακόλουθες περιοχές:

 1. στον σχεδιασμό διατάξεων μετάδοσης για ασύρματα δίκτυα Η/Υ και κινητές επικοινωνίες,
 2. στις τεχνολογίες, την ασφάλεια και την ποιότητα υπηρεσίας δικτύων με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα,
 3. στη διαχείριση και εποπτεία φάσματος ραδιοσυχνοτήτων,
 4. στη διάδοση ραδιοκυμάτων και το χαρακτηρισμό του μέσου μετάδοσης για ασύρματα συστήματα επικοινωνιών,
 5. στη μοντελοποίηση συμπεριφοράς χρηστών στις τηλεπικοινωνίες και στη διάγνωση απάτης,
 6. στις εφαρμογές υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού,
 7. στην οικονομοτεχνική ανάλυση πράσινων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους με έμφαση στην φωτοβολταϊκή τεχνολογία,
 8. στην επεξεργασία σημάτων με εφαρμογή στις τηλεπικοινωνίες και την βιοϊατρική.

Στην Ερευνητική Ομάδα συμμετέχουν:

Οι Ακαδημαϊκοί:

 • Αναστάσιος Παπατσώρης, Καθηγητής,
 • Στέλιος Τσίτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
 • Κωνσταντίνος Χειλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής,
 • Δημήτριος Ευσταθίου, Επίκουρος Καθηγητής,
 • Αναστάσιος Πολίτης, Καθηγητής Εφαρμογών,
 • Χρήστος Αναστασίου, Καθηγητής,
 • Πάρις Μαστοροκώστας, Καθηγητής,
 • Δημήτριος Βαρσάμης, Επίκουρος Καθηγητής

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες:

 • Δρ. Απόστολος Γεωργιάδης,
 • Δρ. Δέσποινα Τσιπουρίδου,
 • Παναγιώτης Κυριαζίδης, Msc.

Το μέλος Ε.ΤΕ.Π.:

 • Δημήτριος Μάνος.

Οι Μηχανικοί Πληροφορικής & Επικοινωνιών, απόφοιτοι του Τμήματος:

 • Αντωνία-Μαρία Πασχαλίδου,
 • Ιωάννα Πέικου,
 • Aθηνά Χατζηαποστόλου,
 • Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Αναλυτικότερη περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων

Ερευνητική Ομάδα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τα πρόσφατα έτη, τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά κονδύλια όπως τα «Αρχιμήδης Ι», «Αρχιμήδης ΙΙ», «Αρχιμήδης ΙΙΙ», «INTEREG-CADSES», καθώς και έργα μικρότερης κλίμακας χρηματοδοτούμενα από τον ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, τα μέλη της Ομάδας δραστηριοποιούνται ερευνητικά στις παρακάτω περιοχές.

Α) Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διατάξεων μετάδοσης, όπως κεραίες, φίλτρα και διαιρέτες ισχύος, με εφαρμογές σε ασύρματα δίκτυα Η/Υ, δίκτυα κινητών επικοινωνιών και δίκτυα υψηλών συχνοτήτων (GSM, UMTS, WiFi, WiMax, UWB, μικροκυματικά, δορυφορικά). Μελλοντική επέκταση της έρευνας και σε άλλες παθητικές και ενεργές διατάξεις, π.χ. συζεύκτες, ενισχυτές.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • S. Tsitsos, A. Papatsoris, H. Anastassiu, D. Efstathiou, P. Kyriazidis, A. M. Pashalidou, «Miniaturisation of an enhanced performance dual-band microwave powerdivider», Far East Journal of Electronics and Communications , 2015 (accepted for publication).
 • S. Tsitsos, A. Papatsoris, I. Peikou, and A. Chatziapostolou, “Design of an improved performance dual-band power divider”, Automated RF and Microwave Measurement (ARMMS) Conference, Wyboston, U.K., Nov. 2013.
 • S. Tsitsos, D. Efstathiou, P. Kyriazidis, and A. A. P. Gibson, «Design of an ultra wide-band power divider with harmonics suppression», 6th International Conference ‘From Scientific Computing to Computational Engineering’, 6th IC-SCCE, Athens, Greec, 9-12 July, 2014.
 • S. Tsitsos, H. Anastassiu, A. Papatsoris, «3-Way Wide-Band Planar Power Divider», Τelecommunications Forum, TELFOR 2014, Belgrade, Serbia, Nov. 2014., 2014
 • S.K. Goudos, Z.D. Zaharis, D.G. Kampitaki, I.T. Rekanos, and C.S. Hilas, “Pareto optimal design of dual band base station antenna arrays using multi-objective particle swarm optimization with fitness sharing,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, no. 3, pp. 1522-1525, March 2009.

Β) Τεχνολογίες, ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσίας ενσύρματων και ασύρματων δικτύων (τοπικών κι ευρείας περιοχής, LTE, LTE-advanced, WiMAX, IEEE 802.11) με έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας στο φυσικό επίπεδο, τη σχεδιαστική βελτιστοποίηση δικτυακών διατάξεων και τη βελτιστοποίηση των μηχανισμών ποιότητας υπηρεσίας (QoS) στο MAC-layer. Μελλοντικές επεκτάσεις της έρευνας σε δίκτυα ΒΑΝ, PAN καθώς και σε τεχνολογίες όπως Software Defined Networks, Cognitive Radio Systems, κ.α.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Politis, C. Hilas and A. Papatsoris, «Optimising No Acknowledgment Policy on WLANs supporting Voice over Internet Protocol», IET Electronics Letters, Volume 50, Issue 1, January 2014.
 • Α. Politis, I. Mavridis, A. Manitsaris and C. Hilas, «X-EDCA: A Cross-Layer MAC-Centric Mechanism for Efficient Multimedia Transmission in Congested IEEE 802.11e Networks», 7th ΙΕΕΕ International Conference on Wireless Communications and Mobile Computing(IEEE IWCMC 2011), Istanbul, Turkey, 5-8 July 2011.
 • John Kalomiros, Costas Hilas, Stavros G. Stavrinides, “Chaotic synchronization of a secure system based on one-dimensional iterated maps,” 4th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies – MOCAST 2015, Thessaloniki, Greece, May 21-22, 2015
 • G. D. Papadopoulos, D. Tsipouridou , D. Efstathiou, Fotini-Niovi Pavlidou «Enhancing Transmission Security for Multimedia Applications», Proceedings of Panhellenic Conference on Informatics, PCI’2015, pp. 150-155, Athens, Greece, October 1-3, 2015.

C) Διαχείριση και εποπτεία φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, με αντικείμενα τη βέλτιστη διαχείριση του διαθεσίμου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία υφιστάμενων και νεοεισερχόμενων ασύρματων τεχνολογιών, όπως π.χ. η ψηφιακή τηλεόραση και η ψηφιακή ραδιοφωνία στη ζώνη των μεσαίων κυμάτων MF [10] (300kHz – 3MHz). Μελλοντική επέκταση της δραστηριότητας στη διαχείριση φάσματος και σε ad-hoc Vehicular Networks.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • A.D. Papatsoris and D. Varsamis, «Utilization of the MF band for Providing Digital Radio Services in Greece», 3rd PACET, 8-9 May, Ioannina, 2015.
 • Α. Δ. Παπατσώρης, «Ψηφιακή Τηλεόραση και Περιφερειακοί Σταθμοί»,
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφέρειας, ΕΠΕΚ (Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος) και ΤΕΠ (Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας), Divani Caravel, 8 Ιουλίου, Αθήνα, 2010.
 • Α. Δ. Παπατσώρης, «Ψηφιακό Μέρισμα και Διαχείριση Φάσματος»,
  Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση: Ρυθμίσεις και Αρρυθμίες, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματεία Επικοινωνίας, 30 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2010.
 • Battermann, H. Garbe, F. Silva, M. Pous, V. Beauvois, K. Vantomme, J. Catrysse, J. Newbury, V. Degardin, M. Lie/nard, P. Degauque, I.D. Flintoft, A.D. Papatsoris, D.W. Welsh, A.C. Marvin, «Electromagnetic compatibility analysis of unstructured mains networks for high-speed data transmission: Part 1», IET Science, Measurement and Technology, Volume 2, Issue 3, pp. 146-153, 2008.
 • S. Battermann, H. Garbe, F. Silva, M. Pous, V. Beauvois, K. Vantomme, J. Catrysse, J. Newbury, V. Degardin, M. Lie/nard, P. Degauque, I.D. Flintoft, A.D. Papatsoris, D.W. Welsh, A.C. Marvin, «Electromagnetic compatibility analysis of unstructured mains networks for high-speed data transmission: Part 2», IET Science, Measurement and Technology, Volume 2, Issue 3, pp. 154-159, 2008.
 • Α. Δ. Παπατσώρης, Β. Ξηρομερίσιου, Α. Πολίτης και Δ. Μάνος, «Μελέτη για την τηλεοπτική κάλυψη των Δήμων του Νομού Σερρών. Φάση 2 – Καθορισμός τεχνικών παραμέτρων δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, πάρκου κεραιών και οικονομοτεχνική ανάλυση για την ανάπτυξή του», Τελική Τεχνική Έκθεση, Εργαστήριο Επικοινωνιών, Τομέας Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών, Απρίλιος 2008.
 • Α. Δ. Παπατσώρης, Β. Ξηρομερίσιου, Α. Πολίτης και Δ. Μάνος , » Μελέτη για την τηλεοπτική κάλυψη των Δήμων του Νομού Σερρών. Φάση 1 – Αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και υφιστάμενων εκπομπών’,», Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση, Εργαστήριο Επικοινωνιών, Τομέας Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών, Σεπτέμβριος 2007.
 • A D Papatsoris, «AEC 27 Bylaw, Article on Fixed Wireless Access Utilization», Agency for Electronic Communications, 13 Dimitrie Cupovski Street, 1000 Skopje, Former Yugoslavian Republic of Macedonia, December, 2005.
 • Papatsoris, A D, Flintoft, I D, Welsh, D, and Marvin A C, «Modelling the cumulative emission field of unstructured telecommunication transmission networks», IEE Proceedings Science, Measurement & Technology, Vol. 151, No. 4., 2004.
 • Papatsoris, A D, «Spectrum management of ADSL», Electronics Letters, 38(17), pp. 1001-1003, 2002.

D) Διάδοση ραδιοκυμάτων με έμφαση στις επικοινωνίες χιλιοστομετρικού μήκους κύματος (3GHz – 300GHz), και ειδικότερα στα πλαίσια δορυφορικών και αεροναυτικών επικοινωνιών καθώς και για τον χαρακτηρισμό του μέσου μετάδοσης στην Ελληνική Επικράτεια.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Papatsoris, A D, Polimeris, K and Sklari I-P, «Statistics of Rainfall for Microwave and Millimetre Wave Communications System Planning in Greece», IEEE Antennas & Propagation Magazine, to be published.
 • Papatsoris, A D, «Rainfall Statistics for Microwave and Millimeter-wave Communication Systems Planning in Greece», 2nd PACET 2012, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαρτίου, 2012.
 • A D Papatsoris, «High Altitude Platforms», Ιnvited paper in the session ‘The wireless future of communications’, 4th IEEE InfoCom Conference (Scientific Section), Athens, Greece, 17 June, 2002.
 • Papatsoris, A D, and Flintoft, I D, «Modelling the cumulative ground wave electric field from the widespread deployment of xDSL data distribution systems», Electronics Letters, 36(13), pp. 1171-1172., 2000.
 • PapatsorisA D, ‘Effect of ice clouds on millimetre-wave aeronautical and satellite communications’, Electronics Letters, 1997, 33(21), pp. 1766-1768.
 • Papatsoris, A D, «Characterisation of the transfer function of the clear atmosphere at millimetre wavelengths», Invited paper, AGARD/NATO 4th Symposium on Digital Communications Systems: Propagation Effects, Technical Solutions, Systems Design, organised by the Sensor and Propagation Panel, paper No 13, Athens, Greece, 18-21 September, 1995.
 • Papatsoris, A D, and P A Watson, ‘Calculation of the absorption and dispersion spectra of atmospheric gases at millimetre wavelengths’, IEE Proceedings-H, Antennas and Radiowave Propagation, 1993, 140(6), pp. 461-468.

E) Μελέτη και μοντελοποίηση συμπεριφοράς χρηστών στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα με στόχο τη διάγνωση απάτης. Εφαρμογές τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και τεχνικών από την υπολογιστική ευφυΐα και την τεχνητή νοημοσύνη σε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα. Μελέτη των προεκτάσεων της ασφάλειας δικτύων για την προστασία της ιδιωτικότητας στο IoT και στα δίκτυα επόμενης γενιάς.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Constantinos S. Hilas, Paris A. Mastorocostas, Ioannis T. Rekanos. «Clustering of telecommunications user profiles for fraud detection and security enhancement in large corporate networks: a case study,» Applied Mathematics & Information Scienses, vol. 9, no. 4, pp 1709-1718, 2015. http://dx.doi.org/10.12785/amis/090407.
 • Constantinos Hilas, “Designing an expert system for fraud detection in a private telecommunications network,” Expert Systems with Applications, 36, pp 11559–11569, 2009.
 • Constantinos S. Hilas and Paris As. Mastorocostas. “An Application of Supervised and Unsupervised Learning Approaches to Telecommunications Fraud Detection,” Knowledge-Based Systems, vol 21, iss 7, pp 721 – 726, 2008.
 • Politis, P. Kyramaridis and C. Hilas, “A MAC-centric Approach to Detect and Mitigate EDCA Misbehavior Attacks”, 3rd Panhellenic Conference in Electronics and Telecommunications (PACET), Ioannina, Greece, 8-9 May 2015.

F) Τεχνικές υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού για το χαρακτηρισμό είτε του μέσου μετάδοσης είτε των χαρακτηριστικών σκέδασης τυχαίων σκεδαστών (π.χ. διατομές σκέδασης υδρομετεωριτών, τυχαίων αντικειμένων) και μεγάλων δομών (π.χ. διατομή οπίσθιας σκέδασης αεροσκαφών).

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • I.T. Rekanos, T.V. Yioultsis, and C.S. Hilas, “An inverse scattering approach based on the differential E-formulation,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 42, no. 7, pp. 1456-1461, July 2004.
 • Randhawa, B S, Marvin, A C, and Papatsoris, A D, ‘Hybrid uniform theory of diffraction finite-difference time-domain method for scattered waves’, Electronics Letters, 1999, 35(6), pp. 459-460.
 • Papatsoris, A D, and P A Watson, ‘A rigorous explanation for the resonances observed in the scattering from spherical ice particles’, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1994, 42(9), pp. 1350-1354.

G) Οικονομοτεχνική ανάλυση τεχνολογιών και ειδικότερα, ανάλυση επενδύσεων σε αυτόνομα αλλά και συνδεδεμένα με το δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα, οικονομικές προεκτάσεις της ασφάλειας δικτύων.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Lazou, A A, and Papatsoris, A D, ‘The economics of photovoltaic stand-alone residential households: a case study for various European and Mediterranean locations’, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2000, 62(4), pp. 411-427.

H) Επεξεργασία σήματος. προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος, παραμετρικά μοντέλα AR, MA, ARMA, στατιστικά ανώτερης τάξης, πρόβλεψη χρονοσειρών. Εφαρμογές σε προβλήματα από την βιοϊατρική, τις τηλεπικοινωνίες και την οικονομία.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Paris A. Mastorocostas, Constantinos S. Hilas, D. Varsamis, and S. Dova, “Telecommunications Call Volume Forecasting With a Block-Diagonal Recurrent Fuzzy Neural Network.,” Accepted for publication, Telecommunication Systems, 2015.
 • Paris Mastorocostas, and Constantinos Hilas, «SCOLS-FuM: A Hybrid Fuzzy Modeling Method for Telecommunications Time-Series Forecasting» Informatica Lithuan, vol. 25, no. 2, pp 221-239, 2014.
 • C. S. Hilas, S. K. Goudos, and J. N. Sahalos, “Seasonal decomposition and forecasting of telecommunication data: A comparative case study,” Technological Forecasting & Social Change, vol. 73, no. 5, pp 495 – 509, June 2006.
 • P.A. Mastorocostas, D.N. Varsamis, C.A. Mastorocostas, C.S. Hilas. “A Dynamic Fuzzy Model for Processing Lung Sounds”, IEΤ Electronics Letters, vol. 43, issue 6, pp 320 – 322, 2007.

Η ερευνητική δραστηριότητα της Ομάδας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών & Βιομηχανικών Εφαρμογών επικεντρώνεται στις εξής περιοχές:

 1. Εξελισσόμενο Υλικό (Evolvable Hardware),
 2. Εξελικτική Υπολογιστική και Υπολογιστική Νοημοσύνη (Evolvable Computing and Computational Intelligence),
 3. Ενσωματωμένα συστήματα – διαμορφούμενο υλικό (Embedded Systems and Evolvable Hardware),
 4. Συστήματα Πολυμέσων (Multimedia),
 5. Ηλεκτρονικά ισχύος (Power Electronics),
 6. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Renewable Sources of Energy).

Στην Ερευνητική Ομάδα συμμετέχουν: Οι Ακαδημαϊκοί:

 • Σπυρίδων Καζαρλής, Καθηγητής,
 • Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
 • Αναστάσιος Μπαλουκτσής, Καθηγητής,
 • Αθανάσιος Νικολαΐδης, Επίκουρος Καθηγητής,
 • Σταύρος Βολογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής,
 • Πάρις Μαστοροκώστας, Καθηγητής.
Το μέλος Ε.ΤΕ.Π.:
 • Αβραάμ Πατσιάκος.
Οι Φοιτητές:
 • Αντώνιος Βαλαής,
 • Δημήτριος Μπογάς,
 • Δέσποινα Ζαμπίογλου,
 • Γρηγόρης Ζιγκιρκάς, Msc,
 • Βασίλειος Καλαϊτζής.

Αναλυτικότερη περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Ερευνητική Ομάδα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών & Βιομηχανικής Πληροφορικής

Η ερευνητική Ομάδα ΑΥΒΕ δραστηριοποιείται ερευνητικά κυρίως στην περιοχή του υλικού υπολογιστικών συστημάτων, αλλά επεκτείνει τα ενδιαφερόντά της στις περιοχές των πολυμέσων, της υπολογιστικής νοημοσύνης και των ηλεκτρονικών ισχύος.

Τα μέλη της Ομάδας έχουν ενεργές συνεργασίες με άλλα Ιδρύματα, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κ.ά.

Η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει συμμετοχή στο πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ (link), Υποέργο 10, με αντικείμενο τη μελέτη γενετικά εξελισσόμενου υλικού.

Στο έργο ενεπλάκησαν τρία μέλη του Τομέα (Σ, Καζαρλής, Ι. Καλόμοιρος, Α. Μπαλουκτσής), ένα μέλος άλλου Τομέα (Π. Μαστοροκώστας), καθώς και μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ (Β. Πετρίδης).

Επίσης, ενεπλάκησαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ορισμένα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις αναφορές [1,2,3,4]

Άλλη πρόσφατη δραστηριότητα περιλαμβάνει ανάπτυξη επιταχυντών υλικού για εφαρμογές ρομποτικής όρασης. Εμπλέκεται ο Ι. Καλόμοιρος σε συνεργασία με μέλος ΔΕΠ του ΔΠΘ (Ι. Λυγούρας) και υποψήφιο διδάκτορα (Ι. Βουρβουλάκης). Ορισμένα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις αναφορές [5-7].

Ο Α. Νικολαΐδης εκπονεί έρευνα στην περιοχή των συστημάτων πολυμέσων. Ορισμένα πρόσφατα αποτελέσματα εφαρμογών υδατοσήμανσης ψηφιακών εικόνων παρουσιάζονται στις εργασίες [8,9].

Στην περιοχή των Ηλεκτρονικών Ισχύος, ο Α, Μπαλουκτσής εργάστηκε επί σειρά ετών στην εξάλειψη αρμονικών κατά την οδήγηση φορτίων ισχύος. Ορισμένα αποτελέσματα φαίνονται στις εργασίες [10, 11].

Στην περιοχή των συστημάτων μετρήσεων για βιομηχανικές εφαρμογές, παρουσιάστηκε πρόσφατα ένα σύστημα ανίχνευσης και ταξινόμησης της τρούφας, με κύρια ερευνήτρια τη φοιτήτρια του Τμήματος Δέσποινα Ζαμπίογλου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στις εργασίες [12, 13].

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. S. Kazarlis, J. Kalomiros, P. Mastorocostas, V. Petridis, A. Balouktsis, V. Kalaitzis, A Valais, “A Method for Simulating Digital Circuits for Evolutionary Optimization,” Proceedings of the 10th Annual International Joint Conferences on Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering (CISSE 2014), December 12-14, 2014.

2. S. Kazarlis, J. Kalomiros, A. Balouktsis and V. Kalaitzis, “Evolving Optimal Digital Circuits Using Cartesian Genetic Programming With Solution Repair Methods”, Proceedings of the 2015 International Conference on Systems, Control, Signal Processing and Informatics (SCSI 2015), Barcelona, Spain, April 7-9, 2015, pp. 39-44.

3. S. Kazarlis, J. Kalomiros, V. Kalaitzis, D. Bogas, P. Mastorokostas, A. Balouktsis, and V. Petridis, “Reconfigurable Hyper-Structures for Intrinsic Digital Circuit Evolution”, in Proceedings of CENICS 2015: The Eighth International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Micro-electronics, Venice, Italy, August 22-28, 2015, pp. 31-36.

4. S. Kazarlis, J. Kalomiros, V. Kalaitzis, A. Balouktsis, and D. Bogas, “Intrinsic Evolution of Digital Circuits Based on a Reconfigurable Hyper-Structure” in Proceedings of the IEEE EUROCON 2015 conference: International Conference on Computer as a Tool, Salamanca, Spain, September 8-11, 2015, pp. 340-345.

5. J. Vourvoulakis, J. Κalomiros, J. Lygouras, «Fully pipelined FPGA-based architecture for real-time SIFT extraction», Microprocessors and Microsystems, 2015, in press.

6. J. Vourvoulakis, J. Kalomiros, J. Lygouras, “Hardware Implementation of an optimized scale-invariant feature detector for robotic applications”, IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2014), Santorini, Greece, October 2014.

7. J. Kalomiros, “Dense disparity features for fast stereo vision”, Journal of Electronic Imaging, Vol. 21, Issue 4, 2012.

8. A. Nikolaidis, Low overhead reversible data hiding for color JPEG images, Multimedia Tools and Applications, 2014 (DOI: 10.1007/s11042-014-2377-4).

9. A. Nikolaidis, Reversible data hiding in JPEG images utilizing zero quantized coefficients, IET Image Processing, vol. 9, no. 7, pp. 560-568, July 2015 (DOI: 10.1049/iet-ipr.2014.0689).

10. Vassilios G. Agelidis, Anastasios Balouktsis, Mohamed S.A. Dahidah “A Five-Level Symmetrically Defined Selective Harmonic Elimination PWM Strategy: Analysis and Experimental Validation”, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 23 (1) pp. 19-26, 2008.

11. Vassilios G. Agelidis, Anastasios Balouktsis, Mohamed S.A. Dahidah “On Attaining the Multiple Solutions of Selective Harmonic Elimination PWM Three-Level Waveforms Through Function Minimisation”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 55 (3) pp. 996-1004, March 2008.

12. D. Zampioglou and J. Kalomiros, “Design and testing of an electronic nose sensitive to the aroma of truffles”,  in Advanced Data Acquisition and Intelligent Data Processing, Application in monitoring, measuring and diagnostics systems, Eds. V. Haasz and C. Mandani, Rivers Publishers, 2014.

13. D. Zampioglou, J. Kalomiros, “An Electronic Nose System Sensitive to the Aroma of Ascomycete Tuber”, Sensors & Transducers, Vol. 187, Issue 4, April 2015, pp. 23-28.

Η ερευνητική δραστηριότητα της Ομάδας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων επικεντρώνεται στις εξής περιοχές:

A) Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας,

B) Αναγνώριση προτύπων,

C) Ασαφή συστήματα,

D) Υπολογιστικές μέθοδοι,

E) Μοντελοποίηση και προσομοίωση.

ΣΤ) Εξόρυξη Γνώσης και Βαθιά Μηχανική Μάθηση

Στην Ερευνητική Ομάδα συμμετέχουν:

Οι Ακαδημαϊκοί:

 • Χαράλαμπος Στρουθόπουλος, Καθηγητής,
 • Πάρις Μαστοροκώστας, Καθηγητής,
 • Χρήστος Αναστασίου, Καθηγητής,
 • Δημήτριος Βαρσάμης, Αναπληρωτή Καθηγητής,
 • Ευάγγελος Ούτσιος, Καθηγητής Εφαρμογών,
 • Κωνσταντίνος Χειλάς,  Καθηγητής
 • Αλκιβιάδης Τσιμπίρης, Επίκουρος Καθηγητής

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες:

 • Δρ. Νικόλαος Πεταλίδης,
 • Δρ. Γεώργιος Παυλίδης,
 • Δρ. Θεόδωρος Λάντζος.

Αναλυτικότερη περιγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων 

Ερευνητική Ομάδα Τεχνολογίας Λογισμικού & Αλγοριθμικής

Στις επιστημονικές περιοχές που η Ομάδα δραστηριοποιείται, έχουν υλοποιηθεί ερευνητικά προγράμματα, όπως τα προγράμματα Αρχιμήδης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ καθώς και πολλά δεκάμηνα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον ΕΛΚΕ. Επίσης, στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων έχουν δημοσιευτεί αρκετές επιστημονικές εργασίες.

Τα μέλη της Ομάδας έχουν αναπτύξει ερεύνα σε συνεργασία με μέλη των άλλων Ομάδων του Τμήματος καθώς επίσης και με καθηγητές άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής.

Ο Τομέας διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό (Grid Computer) αιχμής και τα μέλη του εξελίσσονται ερευνητικά προς την χρήση αυτού του εξοπλισμού ασχολούμενοι πλέον με την παράλληλη επεξεργασία εικόνας και δεδομένων, με παράλληλες υπολογιστικές μεθόδους.

Τα μέλη του Τομέα είναι έτοιμα να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ερευνητική πρόταση με αντικείμενο συναφές με τα προαναφερθέντα.

Στις μελλοντικές δράσεις των μελών του Τομέα συγκαταλέγονται: η ερευνητική χρήση του Grid Computer, η περαιτέρω ερευνητική συνεργασία με τα μέλη των άλλων Ομάδων του Τμήματος, αλλά και ερευνητών άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως επίσης και η συνεργασία με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Σερρών.