Toggle navigation

Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της παραγωγής πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την κατάκτηση της ερευνητικής μεθοδολογίας με την ολοκλήρωση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας που εκπονήθηκε και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν ισχύ σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ.

Περίληψη Προκήρυξης Υποψήφιων Διδακτόρων ΤΜ ΜΠΥΤ ΔΙΠΑΕ (2023-2024 Χειμερινό)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ (2023-2024 Χειμερινό)

Υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήματος

Όνομα

Επώνυμο

Ημερομηνία ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Επιβλέπων Καθηγητής

Τίτλος Διατριβής

Τίτλος Διατριβής στα Αγγλικά

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΑΒΟΥΧΙΔΗΣ

03/02/2021

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τεχνικές ασφάλειας στο φυσικό επίπεδο για Διανεμημένα Ασύρματα Δίκτυα (distributed wireless networks). Επιθέσεις και τεχνικές άμυνας για ΙοΤ συσκευές σε Διανεμημένα Ασύρματα Δίκτυα

Physical-Layer Security Techniques for Distributed Wireless Networks. Attacks and defense techniques for IoT devices in Distributed Wireless Networks

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΜΗΛΑΛΗ

03/02/2021

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων στην ρητή παρεμβολή με εφαρμογή σε προβλήματα της θεωρίας ελέγχου

Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων στην ρητή παρεμβολή με εφαρμογή σε προβλήματα της θεωρίας ελέγχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

03/02/2021

ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διδασκαλία εννοιών μηχανικής μάθησης μέσω εκπαιδευτικής ρομποτικής

Teaching machine learning using educational robotics

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ

03/02/2021

ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ανάπτυξη έξυπνων τεχνικών προβλεπτικής συντήρησης και βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας

Predictive maintenance and process optimization in manufacturing

ΑΔΑΜ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

03/02/2021

ΧΕΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οικονομικά της Ασφάλειας Πληροφοριών – Διαχείριση Κόστους και Κινδύνου με Ευφυείς και Πολυκριτηριακές Μεθόδους

Economics of information security – Cost and Risk Management with Intelligent and Multicriteria Methods.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ

26/1/2022

ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων και αλγορίθμων βαθιάς μηχανικής μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Deep learning models and algorithms in distance learning

ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΒΛΑΧΟΥ

26/1/2022

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων: Δίκτυα έξυπνων αντικειμένων

Security in Internet of Things (IoT): Smart Object Networks

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

26/1/2022

ΤΣΙΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ανάπτυξη νέων τεχνικών ηλεκτρονικής καθοδήγησης δέσμης (electronic beam steering) σε συστοιχίες κεραιών (phased arrays), για εφαρμογές σε συστήματα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς, δορυφορικής επικοινωνίας και ραντάρ

Development of new electronic beam-steering techniques in phased array antennas for applications in 5G mobile communication, satellite communication and radar systems.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

26/01/2022

ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Επιλογή χαρακτηριστικών με μέτρα πληροφορίας στη μηχανική μάθηση και εφαρμογές

Information-based feature selection in machine learning and applications

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

26/1/2022

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων στη συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων

Development of computational methods to spatial data acquisition and processing

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

19/01/2023

ΚΑΖΑΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Εξελικτική Ρομποτική (Evolutionary Robotics): ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εξελικτικών μεθόδων για την σχεδίαση, και την λειτουργία Ρομποτικών Κατασκευών σε δυναμικούς ή ελλιπώς κατανοητούς χώρους κίνησης και λειτουργίας.

Evolutionary Robotics: development and application of novel evolutionary methods for designing and operating of Robotic Structures in dynamic and poorly understood moving and operating spaces

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΛΛΗΣ

19/01/2023

ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση νερού και αποβλήτων.

Applications of artificial intelligence in water and wastewater management.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΣΙΟΣ

19/1/2023

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ανάπτυξη και υλοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης με εφαρμογή στην αναγνώριση συναισθημάτων για σχεδιασμό και προσαρμογή διεπαφών ανθρώπου-υπολογιστή

Development and implementation of machine learning methods with application to emotion recognition for designing and adapting human-computer interfaces

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

19/01/2023

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μηχανισμοί ασφάλειας ποιότητας υπηρεσιών σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης.

Quality of Service security mechanisms in wireless networks using machine learning methods