ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εκπονήσουν υποχρεωτική εργασία, η οποία θα προσμετρηθεί κατά 40% του τελικού βαθμού.

Για τον σκοπό αυτόν, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δημιουργήσουν ομάδες των 3 ατόμων. Σε κάθε ομάδα θα ανατεθεί ένα θέμα.

Τα ονόματα και τα ΑΕΜ των φοιτητών/τριών που θα δημιουργηθούν, θα πρέπει να αποσταλούν στον διδάσκοντα μέσω e-mail (s.tsitsos@teicm.gr), το αργότερο μέχρι τις 25/10/2019.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος