Toggle navigation

Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της παραγωγής πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την κατάκτηση της ερευνητικής μεθοδολογίας με την ολοκλήρωση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας που εκπονήθηκε και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν ισχύ σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ.

Περίληψη Προκήρυξης Υποψήφιων Διδακτόρων ΤΜ ΜΠΥΤ ΔΙΠΑΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ (2021-2022)


Οι φάκελοι των υποψηφίων Διδακτόρων υποβάλλονται ταχυδρομικά έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:30 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124, Σέρρες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).

Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Φάκελος Αίτησης για θέση Υποψήφιου Διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο …………[αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο ενδιαφέροντος από τον σχετικό κατάλογο ανακοινωμένων θεμάτων] ……………. ».

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ3494/τ.Β΄/24-08-2020).


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή
 • Είναι διπλωματούχοι ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
 • Στις παρακάτω εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ): α) Έχουν πτυχίο/α συνολικής φοίτησης 5 ετών σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής που τους παρέχει επάρκεια γνώσεων για την αντιμετώπιση του θέματος της διδακτορικής διατριβής που αποδεικνύεται από την ύπαρξη ιδιαίτερα υψηλής βαθμολογίας (άριστα) σε δύο τουλάχιστον μαθήματα που σχετίζονται με το θέμα της προτεινόμενης διαδακτορικής διατριβής και β) έχουν μία τουλάχιστον δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές περιοδικό η οποία είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του θέματος της διατριβής ή γ) διαθέτουν σημαντική επαγγελματική-ερευνητική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της διατριβής. Σε αυτές τις περιπτώσεις: i) η Συνέλευση του Τμήματος οφείλει να αιτιολογήσει επαρκώς την απόφασή της κατόπιν πρότασης και αναλυτικού υπομνήματος της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν.4485/17, και ii) ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή /και άλλων Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ, τα οποία ορίζονται από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και τον επιβλέποντα.

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας:
Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει, στις ημερομηνίες που προβλέπονται από την ανάρτηση θεμάτων, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
 4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
 6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
 7.  Αποδεικτικά στοιχεία τουλάχιστον καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2011 και την σχετική νομοθεσία.
 8. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες τις οποίες οι ίδιοι οι συντάξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στην Γραμματεία του Τμήματος (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος θα πρέπει να αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
 9. Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.
 10. Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, κλπ (εφόσον υπάρχουν).
 11. Ερευνητική Πρόταση (όπως περιγράφεται παρακάτω). Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μια Ερευνητική Πρόταση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  • Τίτλο, Θεματική Περιοχή/Πεδίο, Λέξεις-Κλειδιά
  • Συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης συναφούς βιβλιογραφίας
  • Συνεισφορά στην επιστήμη και ερευνητική πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής
  • Βασικό σκοπό, στόχο και αρχικά ερευνητικά  ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
  • Προτεινόμενη μεθοδολογία Έρευνας
  • Συνάφεια ή συνέργεια του προτεινόμενου θέματος με το υπό προκήρυξη γνωστικό πεδίο.
  • Βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες εμφανίζονται στην πρόταση.