Toggle navigation

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Τμήμα μας λειτουργούν 4 θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια, ήτοι:

  • Πληροφορικής IT-Lab
  • Τηλεπικοινωνιών & Νέων Τεχνολογιών TNT – Lab
  • Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων RIS – Lab
  • Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων SECNET

Τα Εργαστήρια ιδρύθηκαν το φθινόπωρο του 2020. Στην Ενότητα αυτή δίδεται μια συνοπτική αλλά περιεκτική περιγραφή του σκοπού, της οργάνωσης και δράσης τους αναφορικά στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, σε θέματα που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην έρευνα και στην καινοτομία, στη βελτίωση της παραγωγής, στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων, στην αξιολόγηση και επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων, καθώς και του εκσυγχρονισμού παραγωγικών διαδικασιών μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής σύγχρονων και προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο αναλαμβάνει την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, εργαλείων, συστημάτων και λογισμικού στο πεδίο των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει. Παράλληλα προωθεί τη συνεργασία των μελών του Επιστημονικού Προσωπικού του με άλλους φορείς έρευνας και τεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, καθώς και τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών. Εμμέσως, διά των δραστηριοτήτων του υποστηρίζει την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Τμήμα και το Πανεπιστήμιο.

Τo Εργαστήριο Πληροφορικής εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων, λογισμικού και ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και στην αξιολόγηση, αξιοποίηση και εκμάθηση σχετικών τεχνολογιών και προϊόντων. Συγκεκριμένα τα κύρια γνωστικά και όχι περιοριστικά αντικείμενα που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι:

 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων
 • Η έρευνα και ανάπτυξη παράλληλων αλγορίθμων σε προβλήματα υψηλής χωρικής και χρονικής πολυπλοκότητας
 • Η έρευνα και ανάπτυξη της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και εικόνων, αναγνώρισης προτύπων και τεχνητής νοημοσύνης και την εφαρμογή τους σε άλλα γνωστικά πεδία όπως της βιοπληροφορικής, βιοϊατρικής, βιομηχανικών εφαρμογών, συστημάτων λήψης αποφάσεων, της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και μοντελο ποίησης κ.α.
 • Η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και η ανακάλυψη κρυφών προτύπων κανόνων και συσχετίσεων (data analytics) π.χ. τάσεις της αγοράς, επιχειρηματική ευφυΐα, συμπεριφορά χρήστη ιστοσελίδων κ.α.
 • Το Εργαστήριο αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την οργάνωση μαθημάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε τεχνολογικά προϊόντα αιχμής που βοηθούν στην πιστοποίηση των εκπαιδευομένων από τους οίκους παραγωγής τους.

Μέλη:

 • Δημήτριος Βαρσάμης, Καθηγητής. Διευθυντής Εργαστηρίου
 • Χαράλαμπος Στρουθόπουλος, Καθηγητής
 • Αλκιβιάδης Τσιμπίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Στυλιανός Μπασαγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ευάγγελος Ούτσιος, Λέκτορας Εφαρμογών
 • Ιορδάνης Ζιώγας, ΕΔΙΠ
 • Θεόδωρος Λάντζος, ΕΤΕΠ
 • Αργύρης Κουρέας, ακαδημαϊκός Υπότροφος

Υποψήφιοι Διδάκτορες:

 • ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,“Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων και αλγορίθμων βαθιάς μηχανικής μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση”, Ημ. Έναρξης: 26/01/2022
 • ΜΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, “Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση νερού και αποβλήτων”, 19/01/2023
 • ΚΑΜΗΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, “Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων στην ρητή παρεμβολή με εφαρμογή σε προβλήματα της θεωρίας ελέγχου “, ”, Ημ. Έναρξης: 03/02/2021
 • ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, “Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων στη συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων”, ”, Ημ. Έναρξης: 26/01/2022
 • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, “Επιλογή χαρακτηριστικών με μέτρα πληροφορίας στη μηχανική μάθηση και εφαρμογές”, ”, Ημ. Έναρξης: 26/01/2022

Εκπαιδευτικά εργαστήρια υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων
 • Εργαστήριο Προγραμματισμού Α
 • Εργαστήριο Προγραμματισμού Β
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας
 • Εργαστήριο Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης

Μαθήματα ΠΠΣ υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Προγραμματισμός 1
 • Προγραμματισμός 2
 • Αντικειμενοστραφής
 • Προγραμματισμός
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Περιβάλλοντα Ανάπτυξης
 • Λογισμικού
 • Μηχανική Μάθηση
 • Μεθοδολογία Προγραμματισμού
 • Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Μεταγλωττιστές
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διεπαφές Ανθρώπου –Μηχανής
 • Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
 • Εξόρυξη Γνώσης
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Σχεδιασμός Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μηχανική Μάθηση
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Μαθήματα ΠΜΣ υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ
 • Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών
 • Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης
 • Συστήματα Τηλεκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Κινητές Συσκευές
 • Παράλληλος Προγραμματισμός
 • Νοήμονα Συστήματα
 • Αριθμητική Ανάλυση & Επιστημονικός Προγραμματισμός
 • Δομές Δεδομένων
 • Γραμμικός Προγραμματισμός & Βελτιστοποίηση
 • Προσομοίωση & Αναγνώριση Συστημάτων
 • Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα

Συνεργασίες του Εργαστηρίου

 • Συνεργασία με τον Δήμο Σερρών
 • Συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών
 • Συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ

Διαχείριση Ενεργών Έργων από το 2018

Τίτλος Έργου

Χρηματοδότηση

Περίοδος

Προϋπολογισμός

Virtual Auditorioum

ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT

2023-2027

 

 1.381.070€

English as Maths Speech

Erasmus+

2023-2025

250.000,00€

Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνης Γεωργίας για παρακολούθηση- βελτίωση παραγωγής και εκπαίδευση αγροτών, MIS 5136493

“Investment Innovation Plans” Operational Program “Central Macedonia-Greece”

2021-2023

130,000.00€

Creative Engineering

Erasmus+

2022-2023

400.000,00€

Gamification is the tool for new learning

Erasmus+

2022-2023

120,000.00€

BEE with Oracle APEX

Erasmus+

2021-2022

268,362.00€

Βελτιστοποίηση τοποθέτησης και καταμέτρησης εμπορευμάτων σε μεγάλους βιομηχανικούς χώρους με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, MIS 5136571

“Investment Innovation Plans” Operational Program “Central Macedonia-Greece”

2021-2023

200,000.00€

Strengthening and accelerating the merger processes and abolitions of higher education institutions)

Εθνικοί Πόροι

2021-2023

~1,200,000.00€

GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας

 RESEARCH – CREATE – INNOVATE (EPANEK)

2018-2021

741,060.00€

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης συλλογικών οργάνων του Δήμου Σερρών

Δήμος Σερρών

2020-2024

7,000€

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συστήματος χαρτογράφησης εστιών

ΑΝΕΣΕΡ

2022-2025

15.000€

Δημοσιεύσεις τελευταίας πενταετίας από τα μέλη του Εργαστηρίου

Βιβλία

 1. Alpaydin E. (Επιμέλεια Μετάφραση: Κουλουριώτης Δ., Γεωργόπουλος Ε., Τσαδήρας Α. Τσιμπίρης Α.., «Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση», Εκδόσεις Broken Hill , Π.Χ. Πασχαλίδης, ISBN 978-9925-588-50-3, 2022
 2. Κουρέας Α., Νάτσικας Κ., Τσιμπίρης Α., «Εκπαιδευτική Ρομποτική με Spike Prime (Τόμος 3)», Εκδόσεις Δίσιγμα, 978-618-202-125-5, 2023
 3. Κουρέας Α., Νάτσικας Κ., Τσιμπίρης Α., «Εκπαιδευτική Ρομποτική με Spike Prime (Τόμος 2)», Εκδόσεις Δίσιγμα, 978-618-202-105-7, 2022
 4. Κουρέας Α., Νάτσικας Κ., Τσιμπίρης Α., «Εκπαιδευτική Ρομποτική με Spike Prime (Τόμος 1) (Τόμος 1)», Εκδόσεις Δίσιγμα, 978-618-202-096-8, 2022
 5. Κουρέας Α., Νάτσικας Κ., Τσιμπίρης Α., Φωτιάδου Ι., «Εκπαιδευτική Ρομποτική Mindstorms EV3», Εκδόσεις Δίσιγμα, ISBN13:978-618-202-024-1, 2020

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

 1. Tsakiridis, N. Papaioannou, A. Tsimpiris, D. Varsamis, A. Papakonstantinou, “Smart agriculture: Predictive height analysis for universal crop health classification”, Contemporary Engineering Sciences, Vol. 16, no. 1, 55-70, 2023
 2. Strikas, N. Papaioannou, I. Stamatopoulos, A. Angeioplastis, A. Tsimpiris, D. Varsamis, P. Giagazoglou, «State-of-the-art CNN Architectures for Assessing Fine Motor Skills: a Comparative Study,» Transactions on Advances in Engineering Education, vol. 20, pp. 44-51, 2023
 3. Papaioannou, A. Tsimpiris, A. Kounani, I. Stamatopoulos, A. Angeioplastis, D. Varsamis, Comparative analysis of convolutional neural networks for early diagnosis of plant diseases and pest in a multiclass dataset”,  International Journal of Computing and Optimization, Vol. 10, no. 1, 41-53, 2023
 4. Strikas, A. Valiakos, A.Tsimpiris, D. Varsamis, P. Giagazoglou , «Deep Learning Techniques for Fine Motor Skills Assessment in Preschool Children”, International Journal of Education and Learning Systems, Submitted (6-5-2022)
 5. Voultsou, K.Strikas, A. Tsimpiris, D. Varsamis, «First Reading and Writing in Greek using Asynchronous Distance Learning», Journal of Innovative Technology and Education, Accepted for Publication (21-4-2022)
 6. Papadopoulou, A.Tsimpiris, D. Varsamis, «Educational robotics and asynchronous learning platforms: A powerful combination to enhance education in Special Schools», Journal of Innovative Technology and Education, Accepted for Publication (21-1-2022)
 7. Tsimpiris, D. Varsamis, «Tesseract OCR Evaluation on Greek Food Menus Datasets», International Journal of Computing and Optimization, , Vol. 9(1), 13 – 32, 2022
 8. Varsamis, A. Tsimpiris, «Parallel Implementations of k-Means in Matlab», Contemporary Engineering Sciences, Vol. 13(1), 359 – 366, 2020
 9. Siggiridou, C. Koutlis, A. Tsimpiris, D. Kugiumtzis, «Evaluation of Granger Causality Measures for Constructing Networks from Multivariate Time Series», Entropy, Vol 21, (11), 1080, 2019

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. A Kounani, N Lavazos, A Tsimpiris, D Varsamis, “Sustainable Smart Agriculture: Plant disease detection with deep learning techniques in cotton cultivation”, International Conference on Environmental Science and Technology Proceedings, 2023
 2. Athanasios Angeioplastis, Alkiviadis Tsimpiris, Dimitrios Varsamis, Robert Leskovar, “Integration of ORACLE APEX Environment in Database Courses of Computer, Informatics and Telecommunications Engineering Department of International Hellenic University”, 42nd International Conference on Organizational Science Development: Interdisciplinarity Counts, Portorož, 2023
 3. Athanasios Angeioplastis, Alkiviadis Tsimpiris, Dimitrios Varsamis, Robert Leskovar, “DATA ANALYSIS OF STUDENT’S PERFORMANCE ON “DATABASE” COURSE WITH ORACLE APEX STATISTICS”, 42nd International Conference on Organizational Science Development: Interdisciplinarity Counts, Portorož, 2023
 4. Robert Leskovar, Wieland Schwinger, Werner Retschitzegger, Alkiviadis Tsimpiris, Athanasis Angeioplastis, Dijana Oreški, Vjeran Strahonja, “Alphas of Low Code Development Project: BeeAPEX Case”, 42nd International Conference on Organizational Science Development: Interdisciplinarity Counts, Portorož, 2023
 5. Tsimpiris, D. Varsamis, C. Strouthopoulos, G. Pavlidis, K. Chairi, “Open-source OCR engine integration with Greek dictionary”, PCI 2021: 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics, Volos, Greece, November 2021, 436–441, 2021
 6. Pavlidis , S. Markantonatou , K. Toraki , A. Vacalopoulou , C. Strouthopoulos , D. Varsamis , A. Tsimpiris , S. Mouroutsos , C. Kiourt , V. Sevetlidis and P. Minos, «AI in gastronomic tourism», 2 nd International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence (ASPAI’ 2020), 1-3 April 2020, Berlin, 168-173, Germany, 2020

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Εθνικών συνεδρίων με κριτές

 1. Α. Κουνάνη, Ν. Λαβάζος, Α. Τσιμπίρης, Δ. Βαρσάμης, Εντοπισμός φυτικών ασθενειών με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης, 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής «Στατιστική και Πειραματικές Επιστήμες», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 19-22 Μαΐου, 2022
 2. Α. Τσιμπίρης, «Πρόβλεψη πολυμεταβλητών χρονοσειρών με βαθιά νευρωνικά δίκτυα», 32ο   Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής «Η επιστήμη της στατιστική και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη», Ιωάννινα, 30 Μαΐου -1 Ιουνίου, 2019
 3. Κ.Π. Στρίγκας, Α. Τσιμπίρης, Δ. Βαρσάμης, «Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών από το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας. Εφαρμογή, αποτίμηση και προοπτική», 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, ΕΑΠ, OPEN EDUCATION , Αθήνα, 22 – 24 Νοεμβρίου 2019
 4. Κ.Π. Στρίγκας, Α. Τσιμπίρης, Δ. Βαρσάμης, «Εξ Αποστάσεως Κυκλοφοριακή Αγωγή για μαθητές Στ’ Δημοτικού Σχολείου», 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, ΕΑΠ, OPEN EDUCATION , Αθήνα, 22 – 24 Νοεμβρίου, 2019
 5. Κ. Στρίγκας, Α. Τσιμπίρης, «Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Δασκάλων. Εφαρμογή, Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», ΕΤΠΕ, Αθήνα, 18- 20 Οκτωβρίου, 2019, σελ. 216-227
 6. E. Στάμου, A. Τσιμπίρης, X. Στρουθόπουλος, «Ασύγχρονη Εκπαίδευση: Ένα πολύτιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς στην Προσχολική Ηλικία», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, Καβάλα, 23-25 Νοεμβρίου, 2018
 7. I. Γκιουγκή, A. Τσιμπίρης, Δ. Βαρσάμης, «Αξιολόγηση της απόδοσης μαθητών Β -θμιας εκπαίδευσης από την χρήση τεχνικών ασύγχρονης εκπαίδευσης στο μάθημα ‘Σχέδιο’», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, Καβάλα, 23-25 Νοεμβρίου, 2018
 8. Α. Κουρέας, Δ. Βαρσάμης, Α. Τσιμπίρης, Λ. Φραγγίδης, «Ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, Καβάλα, 23-25 Νοεμβρίου, 2018
 9. Α. Πασχαλίδου., Κ. Νάτσικας., Α. Τσιμπίρης, Δ. Βαρσάμης, «Ασκήσεις Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με το εκπαιδευτικό κιτ και λογισμικό της LegoEducationWedo0 για το μάθημα ‘Μελέτη του Περιβάλλοντος», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, Καβάλα, 23-25 Νοεμβρίου, 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Κ. Στρίγκας,  Α. Τσιμπίρης, Δ. Βαρσάμης, Χ. Πράμας, Γ. Μιχαηλίδης, «Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Δασκάλων. Εφαρμογή, Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση», Επιστημονικό Βήμα του δασκάλου, (23), 205-236, 2019
 2. Κ.Π. Στρίγκας,  A. Τσιμπίρης, «Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Δασκάλων. Εφαρμογή, Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση»,  Open Education, 15(1), 241-267,  2019

Σκοπός:

To Εργαστήριο  εξυπηρετεί τις ερευνητικές κι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών. Το γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών ευρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής κι ερευνητικής δραστηριότητας του Πυλώνα των Τηλεπικοινωνιών, ενώ στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου και το δημοσιευμένο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνονται η ανάλυση, διαχείριση κι εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι πρωτίστως η προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στις Τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα στη Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, στις Οπτικές Επικοινωνίες, στην Μικροκυματική Τεχνολογία, στην Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, στα Δίκτυα Η/Υ, καθώς και στην Οικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Νέων Τεχνολογιών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αντικείμενα των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι η ανάλυση, σύνθεση κι ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και συστημάτων, η διάδοση ραδιοκυμάτων, η μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων κι εκπομπών και η αξιολόγησή τους ως προς την επικινδυνότητα για τον άνθρωπο, η διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι κινητές επικοινωνίες, οι μικροκυματικές επικοινωνίες και η τεχνολογία τους, οι οπτικές επικοινωνίες, η ανάπτυξη κι αξιοποίηση υπολογιστικών τεχνικών στον ηλεκτρομαγνητισμό, η τεχνολογία δικτύων Η/Υ, η ανάλυση, μελέτη,  σχεδίαση και υλοποίηση δικτύων Η/Υ, η ασφάλεια δικτύων Η/Υ και η οικονομική ανάλυση, διαχείριση κι εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών.

Μέλη:

 • Αναστάσιος Παπατσώρης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
 • Χρήστος Αναστασίου, Καθηγητής
 • Στυλιανός Τσίτσος, Καθηγητής
 • Δημήτριος Ευσταθίου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη ΕΔΙΠ:

 • Δημήτριος Μάνος

Υποψήφιοι Διδάκτορες:

 • Κυριάκος Γαβουχίδης, “Physical-Layer Security Techniques for Distributed Wireless Networks. Attacks and defense techniques for IoT devices in Distributed Wireless Networks”, 2021
 • Παναγιώτης Κυριαζίδης, “Development of new electronic beam-steering techniques in phased array antennas for applications in 5G mobile communication, satellite communication and radar systems.”, 2022
 • Ευτύχιος Βλάχου, “Security in Internet of Things (IoT): Smart Object Networks.”, 2022
 • Κατερίνα Γιαντσίδου, “Characterization of the propagating medium and estimation of rain attenuation in millimetre wavelengths in Greece.”, 2023

Εκπαιδευτικά εργαστήρια υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

Μαθήματα ΠΠΣ υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Σήματα & Συστήματα
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 • Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
 • Οπτικές Επικοινωνίες
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
 • Μικροκυματικές Επικοινωνίες
 • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
 • Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Τηλεπικοινωνιακή Πολιτική & Ρυθμιστικό Περιβάλλον
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες
 • Τηλεπικοινωνιακές Διατάξεις
 • Ευρυζωνικά Δίκτυα
 • Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός

Μαθήματα ΠΜΣ υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Θεωρία και Τεχνολογία Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών
 • Διαδίκτυο των Αντικειμένων
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ Ι
 • Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας κι Εφαρμογές
 • Δίκτυα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών

Δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

 • Στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης των φοιτητών στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα των Κινητών Επικοινωνιών και Τεχνολογιών, το Εργαστήριο πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για τους φοιτητές στις εγκαταστάσεις εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ( επιχειρησιακά κέντρα Βορείου Ελλάδος Wind, COSMOTE).
 • Το Εργαστήριο έχει συνάψει στενή εκπαιδευτική συνεργασία με την Ακαδημία COSMOTE και πρόσφατα πραγματοποίησε δράση με αντικείμενο τα σύγχρονα χρησιμοποιούμενα ενσύρματα κι ασύρματα δίκτυα μετάδοσης. Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζεται η   πρόσφατη εκπαιδευτική δράση τελειόφοιτων φοιτητών στην Ακαδημία COSMOTE. https://www.facebook.com/ict.ihu.gr/posts/pfbid02HFYtSoG3Tr9xHUp8WFsAHFen3DysV99Lhznj25WsfjxTkUTCoU3jTHFs58YdPo61l?viewas=100000686899395.

Τρέχουσες Συνεργασίες του Εργαστηρίου

 • Με τη Διεύθυνση Δικτύων Μετάδοσης της COSMOTE (οπτικά και μικροκυματικά δίκτυα κορμού και πρόσβασης)
 • Με την εταιρεία Lunar Cargo PC σε θέματα διαστημικών επικοινωνιών και τεχνολογίας.
 • Μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών του Νομού Σερρών για την προαγωγή των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης

Ερευνητικά Πειράματα σε άμεση εκκίνηση

 • Εγκατάσταση ζεύξεων χιλιοστομετρικών μηκών κύματος στα 18GHz και 80GHz και ολοκληρωμένου μετεορωλογικού σταθμού για την εκτίμηση ατμοσφαιρικών παραγόντων στην διάδοση ραδιοκυμάτων.
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπομπή σήματος ευρυεκπομπής DVB-T2 (η πρώτη τέτοια εκπομπή στη χώρα μας) για την εκτίμηση κι αποτίμηση της ανθεκτικότητας διαφορετικών συνδυασμών διαμορφώσεων, διαστημάτων φύλαξης και λοιπών παραμέτρων COFDM σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και περιβάλλοντα.

Πατέντες

 1. Τίτλος: Digital Matched Filtering for Signal Estimation in Digital Receiver(US 6504867), 7 Ιανουαρίου 2003 | Εφευρέτης: Δημήτριος Ευσταθίου, Greensboro, North Carolina, USA | Εταιρεία εκχώρησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας: Analog Devices, Inc. Norwood, MA (USA).
 2. Τίτλος:Universal Signal Modulators, (US 7180384),  20 Φεβρουαρίου  2007 | Εφευρέτες: Δημήτριος Ευσταθίου, Geensboro, North Carolina, USA και Ken Gentile, Bahama, North Carolina, USA | Εταιρεία εκχώρησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας: Analog Devices, Inc. Norwood, MA (USA).
 3. Τίτλος: A Digital Re-configurable Core for Multi-mode base-band Transmitter, (US 7248646), 24 Ιουλίου 2007 |Εφευρέτης: Δημήτριος Ευσταθίου, Greensboro, North Carolina, USA | Εταιρεία εκχώρησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας: Analog Devices, Inc. Norwood, MA (USA).
 1. Τίτλος: Μικροκυματικός διαρέτης/συνθέτης ισχύος διπλής ζώνης συχνοτήτων, πολύ μικρού μεγέθους, κατατέθηκε για κατοχύρωση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) τον Οκτ. 2023.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις από τα μέλη του Εργαστηρίου

Βιβλία

 • Α. Δ. Παπατσώρης, Τηλεπικοινωνίες – Μια πρακτική προσέγγιση, εκδοτικός οίκος Τζιόλα (υπό έκδοση).
 • Atmospheric Modelling and Millimetre Wave Propagation, by G Brussaard and P A Watson with major contributions from L Leyten and A D Papatsoris, Chapman & Hall, ISBN 0-412-56230-8, 1995.
 • T. Anastassiu (ed.), Numerical and Analytical Methods in Electromagnetics, Printed Edition of the Special Issue Published in Applied Science, MDPI, Basel, Switzerland, 2021.

Επιλεγμένες Τεχνικές Εκθέσεις

 • Α. Δ. Παπατσώρης, Β. Ξηρομερίσιου, Α. Πολίτης και Δ. Μάνος «Μελέτη για την τηλεοπτική κάλυψη των Δήμων του Νομού Σερρών. Φάση 2 – Καθορισμός τεχνικών παραμέτρων δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, τεχνικές προδιαγραφές πάρκου κεραιών και κόστος εξοπλισμού», Εργαστήριο Επικοινωνιών, Τομέας Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών, Απρίλιος 2008.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές κατά την τελευταία δεκαετία

 • Tsitsos, A. D. Papatsoris, H. Anastassiu, D. Eftstathiou, P. Kyriazidis and A. M. Pashalidou, “Miniturisation of an enhanced performance dual-band microwave power divider”, Far East Journal of Electronics and Communications, Vol. 16, No. 1, pp. 167-188, 2016.
 • Papatsoris, A.D. and Varsamis, D., “Utilization of the MF band for Providing Digital Radio Service in Greece”, Journal of Engineering Science and Technology Review, Vol. 9, No. 5, pp.68-71, 2016.
 • Efstathiou, K. Gavouchidis, “Overview of Medium Access Control (MAC) Layer Standards for Wireless Body Area Network (WBAN)”, Far East Journal of Electronics and Communications” Vol. 18, Number 4, 2018, Pages 547-568.
 • Efstathiou,Enhancing Physical Layer Security of OFDM Systems”, Far East Journal of Electronics and Communications”, Vol. 18, Number 2, 2018, Pages 317-336
 • Efstathiou, “A Collaborative Physical Layer Security Scheme for IoT”, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)”, Vol. 9, No. 3, June 2019, pp. 1924-1934.
 • Gavouchidis, D. Efstathiou «A survey on jamming andfriendly jamming techniques”, Far East Journal of Electronics and Communications, Pushpa Publishing House,Prayagraj, India, Volume 25, 2022, Pages 1-36 P-ISSN: 0973-7006, http://dx.doi.org/10.17654/0973700622001.
 • Stelios P. Tsitsos, Panayotis Kyriazidis, and Andrew A. P. Gibson, «Efficient Computer-Aided Design of Ceramic Block Duplexers» International Journal of Electronics (δημοσιεύθηκε on-line την 20/3/2013), vol. 101, no. 1, pp. 50-60, 2014.
 • I. Kosmanis, I. T. Rekanos, S. P. Tsitsos«Optimal design of PCS ceramic microwave filters using the differential evolution algorithm», Vol. 31, No. 4, pp. 361-365, Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Journal , 2016.
 • Tsitsos, “Advances on microwave ceramic filters for wireless communications” (review paper), International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 8, No. 5, October 2018, pp. 2762-2772.
 • T. Anastassiu, S. Vougioukas, T. Fronimos, C. Regen, L. Petrou, M. Zude and J. Käthner, “A computational model for path loss in wireless sensor networks in orchard environments”, Sensors, 14, doi: 10.3390/s140305118, March 11, 2014, pp. 5118-5135.
 • Fromentin-Denozière, J. Simon, A. Tzoulis, F. Weinmann, H. T. Anastassiu, D. Escot Bocanegra, D. Poyatos Martínez, R. Fernández Recio and Adam Zdunek, “Comparative study of miscellaneous methods applied to a benchmark, inlet scattering problem”, IET Radar, Sonar & Navigation, doi: 10.1049/iet-rsn.2014.0200, pp. 1-13.
 • C. Politis and H. T. Anastassiu,“Performance Analysis of Resource Sharing During Downlink Multi-User Transmissions in CSMA/ECA Full Duplex WLANs”, Transport and Telecommunication, 2020, volume 21, no. 1, pp. 61–68, DOI 10.2478/ttj-2020-0005, Published Online: 2020-02-27.
 • G. Iatropoulos, M.-T. Anastasiadou and H. T. Anastassiu,“Electromagnetic Scattering from Surfaces with Curved Wedges Using the Method of Auxiliary Sources (MAS)”, Appl. Sci. 2020, 10(7), 2309; doi:10.3390/app10072309, 27 March 2020.
 • Sotiropoulos, S. Koulouridis, A. Masouras, V. Kostopoulos and H. T. Anastassiu, “Carbon nanotubes films in glass fiber polymer matrix forming structures with high absorption and shielding performance in X-Band”, Composites Part B, 217 (2021) 108896.
 • Papachristou and H. T. Anastassiu, “Application of 3D Virtual Prototyping Technology to the Integration of Wearable Antennas into Fashion Garments”, Technologies, 10, 62, https://doi.org/10.3390/technologies10030062 , 17 May 2022.
 • Mastorakis, P. J. Papakanellos, H. T. Anastassiu and N. L. Tsitsas, “Analysis of Electromagnetic Scattering from Large Arrays of Cylinders via a Hybrid of the Method of Auxiliary Sources (MAS) with the Fast Multipole Method (FMM)”, Mathematics, 10, 3211, https://doi.org/10.3390/math10173211, 5 Sept. 2022.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε συνέδρια με κριτές κατά την τελευταία δεκαετία

 • Papatsoris and D. Varsamis, «Utilization of the MF band for Providing Digital Radio Services in Greece», 3rd Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications, 8-9 May, Ioannina, Greece, 2015.
 • D. Papadopoulos, D. Tsipouridou, D. Efstathiou, Fotini-Niovi Pavlidou «Enhancing Transmission Security for Multimedia Applications«, Proceedings of Panhellenic Conference on Informatics, PCI’2015, pp. 150-155, Athens, Greece, October 1-3, 2015.
 • Efstathiou, G. Papadopoulos, D. Tsipouridou, F.N. Pavlidou, «Enhancement of Transmission Security for OFDM Based Systems«, IEEE Symposium on Computers and Communications, 3-6 July 2017, Heraklio, Kriti, Greece, 2017.
 • Efstathiou, “IoT Physical Layer Security Enhancement”, Proceedings of GIIS 2018, October 23-25, 2018 Thessaloniki, Greece, 2018.
 • Tsitsos, D. Efstathiou, P. Kyriazidis, and A. A. P. Gibson, “Design of an ultra wide-band power divider with harmonics suppression”, 6th International Conference ‘From Scientific Computing to Computational Engineering’, 6th IC-SCCE, Athens, Greece, 9-12 July, 2014.
 • Tsitsos, H. T. Anastassiu and A. Papatsoris, “3-Way Wide-Band Planar Power Divider”, 22nd Telecommunications Forum, TELFOR 2014, Belgrade, Serbia, November 25-27, 2014.
 • G. Iatropoulos, M.T. Anastasiadou and H. T. Anastassiu,‘Application of the Method of Auxiliary Sources (MAS) to the Analysis of Electromagnetic Scattering from Dielectric Surfaces with Curved Wedges’, 13th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’18), Sofia, Bulgaria, October 18 -20, 2018, pp. 12-16.
 • J. Mastorakis, P. J. Papakanellos, H. T. Anastassiu, and N. L. Tsitsas, “Hybridization of the Method of Auxiliary Sources (MAS) with the Fast Multipole Method (FMM) for Scattering from Large Arrays of Cylinders”, 41st PIERS (PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium) 2019, Rome, Italy, June 17–20, 2019 (second place award in student contest)
 • C. Politis, C. S. Hilas and H. T. Anastassiu,On the Performance of DCF in Full Duplex WLANs with Hidden Terminals”, 2022 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Sofia, Bulgaria, 6-9 June 2022.
 • Hatzitolios and H. T. Anastassiu, “A Simple, yet Efficient Computational Model for Electromagnetic Propagation among Sensors in Corn Fields”, International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023), Kavala, Greece, June 21-23, 2023 (best paper award)
 • C. Politis, H. T. Anastassiu and C. S. Hilas, “A Game Theoretic Approach to Enhance DCF Performance in Full Duplex Ad-hoc WLANs”, International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) on Electronics and Communications, Athens, Greece, 28 – 30 June 2023.

Προσκεκλημένες Ομιλίες και Δημόσιες Παρεμβάσεις

 • Α. Δ. Παπατσώρης, «Ψηφιακή Τηλεόραση και Περιφερειακοί Σταθμοί», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφέρειας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφέρειας, ΕΠΕΚ (Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος) και ΤΕΠ (Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας), Ξενοδοχείο Divani CARAVEL, 6 Ιουλίου 2010.
 • Α. Δ. Παπατσώρης, «Ψηφιακό Μέρισμα και Διαχείριση Φάσματος», στην Ημερίδα με τίτλο Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση: Ρυθμίσεις και Αρρυθμίες, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), ΚέντροΤύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, 30 Νοεμβρίου 2010.
 • Α. Δ. Παπατσώρης, «Πράσινες επικοινωνίες στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς», στην Ημερίδα με τίτλο Go GREEN, Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος (Be Lab), Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 5 Ιουνίου 2019.

Επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες

 • Ευθυμιάδου Αργυρώ, Εφαρμογές Οπτικών Ινών Κοίλου Πυρήνα σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας 5G (Hollow core optical fiber applications in 5G networks), Μεταπτυχιακό στις Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ, Μάρτιος 2022.
 • Γιούλη Ευαγγελίδου, Ανάπτυξη Κριτηρίων Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων στη Σταθερή Υπηρεσία Ξηράς στη ζώνη 12,75GHz-13,25GHz, Τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Μάιος 2016.
 • Αναστασιάδου Μηνοδώρα-Τατιανή και Ιατρόπουλος Βησσαρίων, Εφαρμογή της Μεθόδου των Βοηθητικών Πηγών (Method of Auxiliary Sources-MAS) στην Ανάλυση Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης από Διηλεκτρικές, Τοπικά μη Λείες Επιφάνειες, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2017
 • Πλουσίου Αναστασία και Απατσίδης Αιμίλιος, Ανάπτυξη Λογισμικού για την επίλυση ολοκληρωτικών εξισώσεων δια της Μεθόδου των Ροπών –MoM,ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2018.
 • Αγουρζενίδου Ελένη, Πολυγυρινού Μαρία και Πουλτίδου Βαλεντίνα, Ηλεκτρομαγνητική Σκέδαση από Ζεύγος Μεταλλικών Κυκλικών Κυλίνδρων,ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2018.
 • Πλουσίου Αναστασία και Απατσίδης Αιμίλιος, Ανάπτυξη Λογισμικού για την επίλυση ολοκληρωτικών εξισώσεων δια της Μεθόδου των Ροπών –MoM, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2018.
 • Αγουρζενίδου Ελένη, Πολυγυρινού Μαρία και Πουλτίδου Βαλεντίνα, Ηλεκτρομαγνητική Σκέδαση από Ζεύγος Μεταλλικών Κυκλικών Κυλίνδρων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες, 2018.
 • Aμανατίδης Δημήτριος, Μαθηματικά μοντέλα και προσομοίωση του ανταγωνισμού στους εξοπλισμούς, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2021.
 • Γιάννας Γεώργιος, Ανάλυση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραίας πακτωμένης επί αμαξώματος αγωνιστικού αυτοκινήτου, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2022.

Σκοπός:

Το Εργαστήριο «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (Robotics & Intelligent Systems Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο «RiSLab» έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, σε θέματα που αφορούν στην Ρομποτική και τα Ευφυή Συστήματα. Για το σκοπό αυτό, το Εργαστήριο αναλαμβάνει την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στις δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι ενδεικτικά, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων Ρομποτικών Συστημάτων, ο σχεδιασμός Ευφυών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, η σχεδίαση και η ανάπτυξη Ενσωματωμένων Συστημάτων και εξειδικευμένου υλικού, η μελέτη αυτόνομων οχημάτων και η ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής Ευφυίας.

Μέλη:

 • Σπυρίδων Καζαρής, Καθηγητής. Διευθυντής Εργαστηρίου
 • Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής
 • Αθανάσιος Νικολαϊδης, Καθηγητής
 • Σταύρος Βολογιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ιωάννης Βουρβουλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Υποψήφιοι Διδάκτορες:

 • Γεώργιος Καραλέκας, «Διδασκαλία εννοιών Μηχανικής Μάθησης μέσω εκπαιδευτικής Ρομποτικής», έτος έναρξης 2020
 • Παντελεήμων Σταματάκης, «Επιτάχυνση υπολογισμού δομής από κίνηση, με χρήση FPGA, για εφαρμογές ρομποτικής όρασης», έτος έναρξης 2023
 • Γεώργιος Κουτσουδάκης, «Ανάπτυξη έξυπνων τεχνικών προβλεπτικής συντήρησης και βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας», έτος έναρξης 2020
 • Ζαφείριος Γεωργιάδης, «Υλοποίηση αλγορίθμων εξελικτικής υπολογιστικής σε επαναδιαμορφώσιμο υλικό», έτος έναρξης 2023
 • Τζατζάκης Χρήστος, «Αξιοποίηση βιοϊατρικών δεδομένων στην ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης συναισθημάτων με χρήση μηχανικής μάθησης», έτος έναρξης 2023.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Εργαστήριο Αναλογικών Κυκλωμάτων
 • Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης και Πολυμέσων
 • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
 • Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων

Μαθήματα ΠΠΣ υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Λογική Σχεδίαση
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα
 • Ψηφιακά Κυκλώματα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 • Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα
 • Προγραμματισμός Μικροελεγκτών
 • Τεχνολογίες Πράσινης Ενέργειας
 • Μικροηλεκτρονική και Σχεδίαση VLSI
 • Ηλεκτρικές Μηχανές και Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Εξελικτική Υπολογιστική
 • Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων
 • Εισαγωγή στη Ρομποτική
 • Συστήματα Πολυμέσων
 • Βιομηχανική Πληροφορική
 • Λειτουργικά Συστήματα

Μαθήματα ΠΜΣ υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Εισαγωγή στη Ρομποτική και στα Αυτόματα Συστήματα
 • Σχεδίαση και προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Ρομποτική Όραση
 • Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα
 • Σχεδίαση Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
 • Μηχανική Μάθηση
 • Εικονική Πραγματικότητα και Γραφικά Υπολογιστών

Συνεργασίες του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με εταιρίες, όπως η KENOTOM και η DEPPIA, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αυτοματισμών αυτοκινήτου και της Όρασης Μηχανής

Δημοσιεύσεις τελευταίας πενταετίας από τα μέλη του Εργαστηρίου

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

 1. John Kalomiros, John Vourvoulakis and Stavros Vologiannidis, A Hardware Accelerator for the Semi_Global Matching Stereo Algorithm, ACM Transactions on Reconfig. Technol. Syst., in press, 2024.
 2. Karapalidou, N. Alexandris, E. Antoniou, S. Vologiannidis, J. Kalomiros, Implementation of a Sequence-to-Sequence Stacked Sparse Long Short-Term Memory Autoencoder for Anomaly Detection on Multivariate Timeseries Data of Industrial Blower Ball, Sensors 23, (14), 6502, 2023.
 3. Antoniou, I. Kafetzis, S. Vologiannidis, A Review of Linearization methods for Polynomial Matrices and their Application, Analysis, geometry, Nonlinear optimization and Applications, 2023, pp. 157-188
 4. Karalekas, S. Vologiannidis, J. Kalomiros, Teaching Machine Learning in K-12 Using Robotics, Education Sciences 13 (1), 67, 2023.
 5. Nikolaidis, What is significand in Modern Augmented Reality: A Systematic Analysis of Existing Reviews, Journal of Imaging 8 (5), 145, 2022.
 6. Karalekas, S. Vologiannidis, J. Kalomiros, Europa: A case study for teaching sensors, data acquisition and robotics via a ROS-based educational robot, Sensors 20 (9), 2469, 2020.
 7. Vourvoulakis, J. Kalomiros, J. Lygouras, FPGA-based Architecture of a Real-Time SIFT Matcher and RANSAC Algorithm for Robotic Vision Applications, Multimedia Tools and Applications 77, 2018, pp. 9393-9415.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. John Kalomiros, John Vourvoulakis and Stavros Vologiannidis, A testbench for stereo-processing acceleration based on PYNQ and the StereoPi, 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Dortmund, Germany, 7-9 September 2023.
 2. John Kalomiros, John Vourvoulakis and S. Vologiannidis, A Hardware Accelerator for the Semi_Global Matching Stereo Algorithm, 33rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), Gothenburg, Sweden, 4-8 September 2023.
 3. Kokotis and J. Vourvoulakis, Acceleration of Image Processing Algorithms based on a Single Board Computer and FPGA Co-design, 11th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Bremen, Germany, 8-10 June 2022.
 4. Kalomiros, J. Vourvoulakis and S. Vologiannidis, A Workflow for designing Video processing Pipelines with PYNQ, 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), Cracow, Poland, 22-25 September 2021.
 5. Kalomiros and J. Vourvoulakis, The Robin Sift Core: A Pradigm for Studying VHDL and Computer Architecture, 11th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Bremen, Germany, 8-10 June 2022.
 6. Vourvoulakis and L. Bilalis, Real-Time Pulse Oximetry Extraction Using a Lightweight Algorithm and a Tasl Pipeline Scheme, 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), Thessaloniki, Greece, 5-7 July 2021.
 7. Kalomiros and S. Stavrinides, Chaotic Map Synchronization by Common-Mode Truncation Pulses for Secure Communications, 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), Metz, France, 18-21 September 2019.
 8. Karalekas, S. Vologiannidis and J. Kalomiros, Europa: A ROS-based Open Platform for Educational Robotics, 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), Metz, France, 18-21 September 2019.

Σκοπός:

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ερευνητικές κι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων, καθώς και της Τεχνολογίας και των Συστημάτων Δικτύων Δεδομένων. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής κι ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα «Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Τμήματος, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και αντικείμενα στα Π.Μ.Σ. στις «Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ» και στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» που λειτουργούν στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα τα κύρια επιστημονικά και ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, είναι:

 • Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εφαρμογές υπολογιστικής ευφυΐας και εξόρυξης δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα και σε προβλήματα ασφάλειας.
 • Συστήματα Δικτύων Δεδομένων.
 • Δίκτυα αισθητήρων (WSN) και εφαρμογές τηλεματικής, Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things).
 • Τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Μέλη:

 • Κωνσταντίνος Χειλάς, Καθηγητής. Διευθυντής Εργαστηρίου
 • Αναστάσιος Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής

Υποψήφιοι Διδάκτορες:

 • Αδάμ Φιλιππίδης, «Οικονομικά της Ασφάλειας Πληροφοριών – Διαχείριση Κόστους και Κινδύνου με Ευφυείς και Πολυκριτηριακές Μεθόδους», 2021
 • Χρήστος Χριστοδούλου, «Μηχανισμοί ασφάλειας  ποιότητας  υπηρεσιών  σε  ασύρματα  δίκτυα  με  τη  χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης», 2023

Εκπαιδευτικά εργαστήρια υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ασφάλειας Δικτύων
 • Εργαστήριο Φυσικής

Μαθήματα ΠΠΣ υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Δίκτυα Η/Υ
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων Η/Υ
 • Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
 • Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων
 • Θεωρία της Πληροφορίας
 • Βασικές Αρχές της Επιστήμης
 • Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική-Κυματική)
 • Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική

Μαθήματα ΠΜΣ υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου

 • Ασφάλεια κι Εξόρυξη Δεδομένων στις Τηλεπικοινωνίες (ΠΜΣ Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ)
 • Προηγμένα Δίκτυα Υπολογιστών (ΠΜΣ Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ)
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ ΙΙ (ΠΜΣ Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ)
 • Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ (ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική)
 • Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων (ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική)
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου (ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Computer Networks (MSc in Cyber-Security – ΠΑΚΕΔΙΠΣ ΔΙΠΑΕ)

Συνεργασίες του Εργαστηρίου

 • Υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου λειτουργεί η τοπική Ακαδημία CISCO (CISCO Networking Academy).
 • Συνεργασία με το Fiber Optic Association (FOA).

Διαχείριση Ενεργών Έργων

«Πιστοποίηση Τεχνικών Δικτύων Οπτικών Ινών», Δράση Σεμιναρίων Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Έργο 80853 του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ.

Δημοσιεύσεις τελευταίας πενταετίας από τα μέλη του Εργαστηρίου

Βιβλία

2023    Πολίτης, Α., & Χειλάς, Κ. (2023). Προγραμματισμός Δικτυακών Συσκευών [Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-343. Διαθέσιμο στο:            http://hdl.handle.net/11419/10772

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

 1. Anastasios C. Politis, Constantinos S. Hilas, “CTS-to-self as a protection mechanism of the no acknowledgment protocol in voice over internet protocol WLANs”, Contemporary Engineering Sciences, 11(29):1421-1435, 2018, http://dx.doi.org/10.12988/
 2. Anastasios C. Politis, Constantinos S. Hilas, “CSMA/CA analysis and enhancement for IEEE 802.11ax WLANs operating in STR mode”, Electronics Letters, accepted, 2018.
 3. George Kandilogiannakis, Paris Mastorocostas, Dimitris Varsamis and Costas Hilas, «Neurofuzzy Modelling of Lung Sounds», Contemporary Engineering Sciences, Vol. 11, 2018, no. 98, 4879 – 4890, 2018
 4. Politis and H. T. Anastassiu, “Performance Analysis of Resource Sharing during Downlink Multi-User Transmissions in CSMA/ECA Full Duplex WLANs”, Transport and Telecommunications, Vol. 21, Issue 1, pp. 61-68, Feb. 2020.
 5. George Kandilogiannakis, Paris Mastorocostas*, Athanasios Voulodimos, Constantinos Hilas, «Short-Term Load Forecasting of the Greek Power System Using a Dynamic Block-Diagonal Fuzzy Neural Network», Energies, 2023, 16, 4227. https://doi.org/10.3390/en16104227
 6. Anastasios C. Politis and Constantinos S. Hilas, Saturation Throughput Maximization in Full Duplex WLANs Using Game Theory, Contemporary Engineering Sciences, Vol. 16, 2023, no. 1, 33 – 42, https://doi.org/10.12988/ces.2023.93067

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. Anastasios C. Politis, Constantinos S. Hilas, “DL MU-MIMO with TXOP Sharing and Suppressed Acknowledgments in IEEE 802.11ac WLANs,” 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP-2018. Athens, Greece, July 4-6, 2018.
 2. Adam P. Filippidis, Constantinos S. Hilas, Georgios Filippidis, Anastasios Politis, “Information Security Awareness of Greek Higher Education Students Preliminary Findings,” International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies on Electronics and Communications MOCAST 2018, Thessaloniki, Greece, May 7-9, 2018
 3. Anastasios C. Politis, Constantinos S. Hilas, “Sharing Transmission Opportunity in Ad-hoc WLANs Supporting VoIP,” 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies on Electronics and Commuications MOCAST 2018, Thessaloniki, Greece, May 7-9, 2018
 4. Paris Mastorocostas, Costas Hilas and John Ellinas, «A Computational Intelligence Model for Processing Lung Sounds», International Conference on Digital Image and Signal Processing (DISP’19). April 29-30, 2019, Oxford, United Kingdom.
 5. Adam P. Filippidis and Constantinos S. Hilas, “Optimal information security investment through information utilization a qualitative model,” 17o Ειδικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών), Σέρρες, 4-6 Απριλίου
 6. Anastasios C. Politis and Constantinos C. Hilas, “Exploiting Reverse Direction Protocol in Full Duplex WLANs,” 9th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies on Electronics and Commuications MOCAST 2020, Bremen, Germany, 11 13 May 2020.
 7. Paris A Mastorocostas, George Kandilogiannakis and Costas Hilas. «Α Dynamic Fuzzy Neural System for Time Series Classification,» 10th IEEE International Conference on Intelligent Systems-IEEE IS’20, Varna, Bulgaria, 26-28 June 2020, https://edas.info/showPaper.php?m=1570633709
 8. Anastasios C. Politis, Constantinos S. Hilas and Hristos T. Anastassiu, “On the Performance of DCF in Full Duplex WLANs with Hidden Terminals”, 2022 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), 6–9 June 2022, Sofia, Bulgaria.
 9. Politis, H. Anastassiu and C. Hilas, “A Game Theoretic Approach to Enhance DCF Performance in Full Duplex Ad-hoc WLANs”, 12th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST 2023), Athens, Greece, 27-30 June 2023.
 10. Theofilos Sachinidis, Anastasios C. Politis and Constantinos S. Hilas, «To Split or not to Split? A Simulation Study on the Network Convergence Duration of Multi-Area OSPF», 46th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), virtual conference, Jul. 12 14, 2023 (ISBN: 979-8-3503-0396-4).

Προσκεκλημένες Ομιλίες και Δημόσιες Παρεμβάσεις

 1. Προσκεκλημένη ομιλία. «Μαθηματικοί και Ασφάλεια». Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Παράρτημα Σερρών. Σέρρες, 28 Μαΐου 2018.
 2. Προεδρεύων Συνεδρίας (Session Chair) στη συνεδρία «Network Systems» του Διεθνούς Συνεδρίου MOCAST 2018. 7 Μαΐου 2018.
 3. Προσκεκλημένη ομιλία «Κυβερνοασφάλεια και Κοινή Λογική» στην ημερίδα με τίτλο «Η Κυβερνοασφάλεια στον Χώρο Εργασίας» που διοργάνωσε η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια των δράσεων Ψηφιακής Κουλτούρας στις 25/11/2021.
 4. Προσκεκλημένη ομιλία «Τά ἐν οἴκω μὴ ἐν Δικτύῳ» στην ημερίδα με τίτλο Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο για Παιδιά» που διοργάνωσε η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια των δράσεων Ψηφιακής Κουλτούρας στις 01/02/2022.
 5. Δημόσια παρέμβαση στη ραδιοφωνική εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Φίλιππου Φιλιππακόπουλου στον Alpha 989 με θέμα την προστασία της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, 1/2/2022.
 6. Αναφορές στον ηλεκτρονικό τύπο: https://www.skai.gr/news/technology/ti-mporei-na-deixnei-to-like-sta-social-pos-mporoume-na-prostateytoume-sto-diadiktyo. Δημοσιευμένο την 1-2-2022.
 7. Συμμετοχή, με παρουσίαση του Τμήματος, στη δράση Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τίτλο: “Δεκαήμερο Εκπαιδευτικών Μεντόρων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες Β΄ & Γ΄ Λυκείου” που υλοποιήθηκε από 4/4/2022 έως και 15/4/2022 και διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με: 2ο ΓΕΛ Πυλαίας, 30ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού, 4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς.
 8. Συμμετοχή στην ημερίδα: «Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ως Πυλώνας Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» που διοργάνωσε η Αντιπροεδρία Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης και η Επιτροπή Ερευνών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών, στις 21-11-2022.
 9. «Υπάρχει ζωή στο Διαδίκτυο;» Προσκεκλημένη ομιλία στους μαθητές του Γυμνασίου Ποδοχωρίου Καβάλας για τους κινδύνους στο Διαδίκτυο, 6 Απριλίου 2023.
 10. Δημόσια παρέμβαση στη τηλεοπτική εκπομπή «2 ώρες μαζί» της Μαρίας Νάβαλη, στο Δίκτυο Τηλεόραση των Σερρών, με θέμα τις επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, 30/5/2023.