«Ορισµός τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσµητεία της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)»

Ορισμός Εφορευτικής