Περί συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ότι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1699/5-5-2020, αναφέρεται ρητά (Άρθρο τρίτο): «2. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.»

Υπό τις προϋποθέσεις λοιπόν της παραπάνω παραγράφου μπορούν από 11/5 να ξεκινήσουν κατά περίπτωση οι Πρακτικές Ασκήσεις των φοιτητών.