Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΔΙΠΑΕ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου της υπ΄αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄1699), οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε που επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε.

Επομένως οι φοιτητές που είχαν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και διέκοψαν δυνάμει της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄783), πρέπει να συμπληρώσουν τις υπολειπόμενες ημέρες προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με την από 15-05-2020 ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και  δεδομένου ότι η αναστολή επιβλήθηκε από το νόμο, δεν απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης ή διαπιστωτικής πράξης ή ηλεκτρονικής αναγγελίας – ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι φοιτητές.

Εάν οι επιχειρήσεις είχαν υποβάλει αναστολή της πρακτικής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να αναγγείλουν εκ νέου τη συνέχισή της στο ΕΡΓΑΝΗ, με έναρξη την επομένη από την – εκ παραδρομής – αναγγελία της αναστολής π.χ. εάν είχαν δηλώσει ως ημερομηνία αναστολής την 12-03-2020, τότε θα αναγγείλουν τη συνέχιση της πρακτικής με ημερομηνία 13-03-2020.

Εάν οι εργοδότες δεν είχαν προβεί σε καμία ενέργεια στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, δεν απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια, διότι η παράταση της πρακτικής άσκησης είναι αυτόματη.

Για την πρακτική άσκηση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 η διαδικασία θα γίνει κανονικά από την αρχή.

Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.

Κατά τη συνέχιση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα ώστε να τηρούνται οι κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

                           ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε