Επανέναρξη Εργαστηρίων. Αφορά εκείνα που δεν διεξάγονται με μεθόδους εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ανακοινώνεται ότι, με βάση την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 28237/5.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 1669) και του 36ου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), από τις 25.5.2020, δύναται να ξεκινήσει η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες δεν ήταν δυνατό να διεξαχθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ περιλαμβάνει τέσσερα (4) Εργαστήρια για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η εξ αποστάσεως διδασκαλία.  Αυτά είναι τα εργαστήρια: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (του 4ου Εξαμήνου), Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Ασύρματες Επικοινωνίες, Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Συχνοτήτων (του 6ου Εξαμήνου).

Τα εν λόγω Εργαστήρια, από τις 25.5.2020 δύνανται να ξεκινήσουν τη «δια ζώσης» διδασκαλία των αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες ασφαλείας που αφορούν στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας από την κρίση πανδημίας COVID-19, αλλιώς η λειτουργία τους θα διακοπεί εκ νέου. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα (θεωρητικά κι εργαστηριακά) συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το εξάμηνο με εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, κατά την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των παραπάνω Εργαστηρίων, τόσο οι φοιτητές όσο και οι διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ υποχρεούνται να ακολουθούν πιστά τους παρακάτω κανόνες προστασίας που θεσπίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Δ.Υ., για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (τα παρακάτω έχουν επικαιροποιηθεί με βάση και την ΚΥΑ 60720/Ζ1/21-5-2020 ΦΕΚ1971/Β΄)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σε κάθε εργαστηριακή αίθουσα πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου (μ.) μεταξύ των φοιτητών, καθώς επίσης και μεταξύ φοιτητών και των διδασκόντων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, λόγω περιορισμών που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το εν λόγω εργαστηριακό τμήμα χωρίζεται σε δύο υποτμήματα, διαρθρωμένα από τους φοιτητές του αρχικού ενιαίου Τμήματος, με μέριμνα του διδάσκοντα. Ο διδάσκων/διδάσκουσα κάθε εργαστηρίου θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση με την κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό των τμημάτων.

Ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός ατόμων ανά εργαστηριακή αίθουσα ορίζεται σε 12, των διδασκόντων συμπεριλαμβανομένων.

Γενικά, οι εργαστηριακές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των φοιτητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή, το πολύ ένας φοιτητής ανά πάγκο εργασίας ή θρανίο. Εάν υπάρχουν θρανία, προτείνεται αυτά να έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των φοιτητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα όσον αφορά σε εργαστηριακές αίθουσες με περιορισμένο χώρο (< 100 τ.μ.).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ισχυρά συνιστώμενη η χρήση μάσκας και η χρήση γαντιών μιας χρήσης από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες. Ειδικά στα εργαστηριακά μαθήματα που προβλέπουν τη χρήση Η/Υ, η χρήση γαντιών είναι εκ των ουκ άνευ, αλλιώς ο διδάσκων υποχρεούται να καλύψει τα πληκτρολόγια με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται και απορρίπτεται με την εναλλαγή των χρηστών. Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο.

Ο διδάσκων του εκάστοτε εργαστηριακού τμήματος φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης των φοιτητών, ιδίως σε ότι αφορά στον φυσικό αερισμό των εργαστηριακών αιθουσών, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής των χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.. Επ’ αυτού, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη σταδιακή και με σειρά είσοδο και έξοδο των φοιτητών απ’ την εκάστοτε εργαστηριακή αίθουσα (σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. ο ένας από τον άλλον).

Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μισή (1/2) ώρα, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα. Στο διάστημα αυτό καθαρίζεται σχολαστικά ο εργαστηριακός εξοπλισμός (πάγκοι, όργανα, εργαλεία, κ.α.).

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι:

Η Πανεπιστημιούπολη Σερρών είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και απολύμανσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εργαστηριακών τμημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ..

Το κυλικείο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

Για το υπόλοιπο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, επισκέψεις, και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ή/και διδασκόντων.

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιούπολης Σερρών αναστέλ-λεται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

Τι πρέπει να προσέχουν οι φοιτητές:

Να βήχουν ή να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε χαρτομάντηλο, το οποίο θα πρέπει να πετιέται αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

Καθώς τα γάντια δεν είναι πανάκεια, ει δυνατόν, να μην βάζουν τα χέρια τους στο στόμα, τη μύτη ή τα μάτια τους.

Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν από την είσοδό τους στην εργαστηριακή αίθουσα και μετά την έξοδό τους από αυτή. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, συστήνεται η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

Να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους αντικείμενα, όπως, π.χ., σημειώσεις, στυλό, μολύβι, χαρτονομίσματα, κέρματα, κλπ..

Να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. από τους συμφοιτητές τους μέσα στην εκάστοτε εργαστηριακή αίθουσα και τους άλλους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, καθώς επίσης και από τους φίλους και γνωστούς τους έξω από αυτήν.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εμφανίσει πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες του και τον Καθηγητή του και να μείνει στο σπίτι μέχρι να νιώσει εντελώς καλά.

Τι πρέπει να προσέχουν οι διδάσκοντες:

Να ενημερώνουν τους φοιτητές να μείνουν σπίτι, αν νιώθουν άρρωστοι.

Να μεριμνούν για τον κατά το δυνατόν συχνότερο καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών και των διαφόρων αντικειμένων μέσα στην εργαστηριακή αίθουσα (π.χ., πάγκοι εργασίας, θρανία, εργαστηριακά όργανα, κλπ.).

Να παρακολουθούν τον αριθμό των φοιτητών που απουσιάζουν και να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Τμήματος σε περίπτωση που ο αριθμός των απόντων φοιτητών αυξάνεται.

Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου οφείλει να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. με σκοπό την προστασία της
δημόσιας υγείας.

Εκ μέρους του Τμήματος
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς, Καθηγητής