Βασικές οδηγίες ηλεκτρονικής αξιολόγησης/εξέτασης μαθημάτων (εργαστηρίων)

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών σχετικά με τους βασικούς κανόνες ηλεκτρονικής εξέτασης όσων εκ των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα εξεταστούν από απόσταση. Οι οδηγίες (απόφαση Συνέλευσης αριθμ 9/20-5-2020, Θέμα 4) αφορούν, στην παρούσα στιγμή, την επικείμενη αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων.

 1. Είναι σε ισχύ όλες οι διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών του Τμήματος.
 2. Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα θα αξιολογηθεί με βάση τη διαδικασία που ορίζει ο διδάσκων του κάθε μαθήματος.
  1. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά ή συνδυαστικά οποιαδήποτε από τις μεθόδους αξιολόγησης, όπως γραπτή δια ζώσης εξέταση (σύμφωνα με τις επικείμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ), γραπτή εξ’αποστάσεως εξέταση, εργασίες (projects), ηλεκτρονική εξέταση μέσω του περιβάλλοντος elearning.cm.ihu.gr (Moodle), προφορική εξ’αποστάσεως εξέταση, κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 3. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων.
 4. Oι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του εξεταστή και των επιτηρητών. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με αποκλεισμό από την εξεταστική διαδικασία ή/και μηδενισμό.
 5. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για διαφύλαξη της ακεραιότητας της εξεταστικής διαδικασίας (ανοικτές κάμερες και μικρόφωνα, επίδειξη του χώρου, του γραπτού και της οθόνης του υπολογιστή, κ.α.).
 6. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν μεριμνήσει εκ των προτέρων για την τεχνική ετοιμότητα των προσωπικών τους ηλεκτρονικών μέσων (σε περίπτωση ηλεκτρονικής εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης), ήτοι φορτισμένες ηλεκτρονικές συσκευές, λειτουργία καμερών και μικροφώνων, σύνδεση στο διαδίκτυο, κ.α.
 7. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια συνδέεται στο ηλεκτρονικό μέσο (Zoom, Moodle, κλπ) χρησιμοποιώντας των ιδρυματικό του λογαριασμό. Υποχρεωτικά ονοματίζει τον λογαριασμό με το πραγματικό του ονοματεπώνυμο στα Ελληνικά καθώς και με τον αριθμό μητρώου.
 8. Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται από τον εισηγητή. Τα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας μπορούν να αφιερώνονται στη διαδικασία ταυτοποίησης των συμμετεχόντων.
 9. Δεν υπάρχει δυνατότητα χρονικής παράτασης της εξέτασης σε φοιτητές που έχασαν προσωρινά την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 10. Εάν χαθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει να ζητήσει από τον επιτηρητή ή τον επόπτη της διαδικασίας να του/της επιτραπεί να συνδεθεί πάλι και να συνεχίσει την εξέταση. Ο επιτηρητής ή ο εισηγητής διατηρεί, κατά την κρίση του, το δικαίωμα να απαγορεύσει την επανασύνδεση.
 11. Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να προκύψει μία αστοχία στο σύστημα και να πρέπει να επαναληφθεί η online εξέταση σε άλλη ημερομηνία.
 12. Οποιαδήποτε βεβαίωση σχετική με την συμμετοχή στις εξετάσεις ενός μαθήματος εκδίδεται με ευθύνη του εισηγητή.