Χορήγηση εβδομήντα(70) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ 5048170 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σας ενημερώνουμε ότι όλοι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες, του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ οι οποίοι σπουδάζουν σε Τμήματα των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αξιολογούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).

Η επιδότηση ενοικίου αφορά κατ’ ανώτατο όριο εβδομήντα (70) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις Σέρρες (62), Κιλκίς (4) και Κατερίνη (4) για το Ακαδημ. Έτος έτος 2019-2020 (1-10-2019 έως 31-07-2020) και για δέκα (10) μήνες (Α’ ΚΥΚΛΟΣ)

Λεπτομέρειες στην σχετική πρόσκληση.