Αποτελέσματα: Μαθηματικά ΙΙ, Ιούνιος 2020

Τα αποτελέσματα, οι λύσεις και μια σημαντική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στη σελίδα εξετάσεων του μαθήματος στην https://exams.ict.ihu.gr/

Ο διδάσκων,

Χρήστος Αναστασίου, Καθηγητής