Ανακοίνωση για την διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης

IHU_logo_blue_gr_updated

                                                                       Θεσσαλονίκη 03-11-2020

             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου της υπ΄ αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄1699), από 11.5.2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, πραγματοποιείται κανονικά εφόσον οι φορείς στους οποίους αυτή διεξάγεται δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα (ΦΕΚ 4829/τ. Β΄/02-11-2020).

Σε περίπτωση που φορέας τεθεί σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, η πρακτική άσκηση διακόπτεται για όσες ημέρες ισχύει η απαγόρευση λειτουργίας. Οι φοιτητές, μετά τη λήξη της απαγόρευσης λειτουργίας του φορέα, πρέπει να συμπληρώσουν τις υπολειπόμενες ημέρες προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Με δεδομένο ότι η απαγόρευση επιβλήθηκε από το νόμο, δεν απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης ή διαπιστωτικής πράξης ή ηλεκτρονικής αναγγελίας – ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι φοιτητές.

Εάν φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση νοσήσει με covid – 19, η πρακτική άσκηση θα διακοπεί για όσες ημέρες κριθεί απαραίτητο. Από τον εργοδότη θα γίνει διακοπή της πρακτικής άσκησης και θα υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.5. Στη συνέχεια θα γίνει συμπληρωματική σύμβαση με τις υπολειπόμενες ημέρες προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις των φοιτητών και οι εργοδότες θα πραγματοποιήσουν αναγγελία πρόσληψης με την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης.

Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.

                                                                                    ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε