Προϋποθέσεις συνέχισης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών υπό συνθήκες ισχύος έκτακτων υγιειονομικών μέτρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών στην έκτακτη Συνέλευσή της στις 12/11/2020, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4899),
 2. Το υπ’ αριθμ. 380/7.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899)»
 3. Το υπ’ αριθμ. 383/10.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899)»
 4. Την δεύτερη από 9/11/2020 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙΠΑΕ

Αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι δυνατή η συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών με μεθόδους εξ’αποστάσεως υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ’αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.
 2. Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται.
 3. Εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος και επίβλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ’όλη τη διάρκεια της εξ’αποστάσεως διεξαγωγής της.
 4. Η εταιρεία/φορέας/οργανισμός υποδοχής δεν τελεί υπό καθεστώς αναστολής λειτουργίας λόγω των έκτακτων μέτρων.
 5. Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια και ο φορέας υποδοχής συμφωνούν και αποδέχονται τη συνέχιση της πρακτικής με μεθόδους εξ’αποστάσεως και το δηλώνουν αυτό εγγράφως.

Δεδομένης, λοιπόν, της ποικιλομορφίας και της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της κάθε πρακτικής άσκησης και για να γίνει δεκτή από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος η υλοποίηση και ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξάποστάσεως, θα πρέπει:

 1. Η εταιρεία/φορέας/οργανισμός υποδοχής να αποστείλλει έγκαιρα προς τη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι συντρέχουν όλες οι παραπάνω πέντε (5) προϋποθέσεις (και οι πέντε περιπτώσεις πρέπει να αναφερθούν ρητά στη βεβαίωση στο μέρος που αφορούν τον φορέα). Η βεβαίωση μπορεί να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email: info@ict.ihu.gr
 2. Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια να αποστείλλει έγκαιρα προς τη Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη συνέχιση της πρακτικής του/της με μεθόδους εξ’αποστάσεως. Η βεβαίωση μπορεί να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email: info@ict.ihu.gr

Τέλος, από την παραπάνω αναφερόμενη ΚΥΑ καθώς και τα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα προκύπτει ότι όλες οι πρακτικές ασκήσεις φοιτητών του Τμήματος που απαιτούν φυσική παρουσία καθώς και όσες γίνονται σε εταιρείες που τελούν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας αναστέλλονται. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να συνεχιστούν κανονικά και χωρίς άλλη έγκριση μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για όλες τις νέες αιτήσεις έναρξης πρακτικής άσκησης και για όσο διάστημα ισχύουν τα παραπάνω έγγραφα και τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

—————————————————————————————————————–
Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα λάβουν από εκεί.
——————————————————————————————————————

Συνημμένα