Πρόοδος στο εργαστηριακό μάθημα «Μαθηματικά Ι», ΠΣ ΤΕΙ

Στις 7/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
θα δοθεί πρόοδος στο εργαστήριο Μαθηματικά 1

Η εξεταστέα ύλη είναι
Κεφάλαιο 1,
Κεφάλαιο 2,
Κεφάλαιο 3,
Κεφάλαιο 4, ως και την παράγραφο 4.4

Μπορούν να συμμετέχουν και οι παρατηρητές.

Ο Διδάσκων
Μ.Αθανασίου