ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θεσσαλονίκη 30-11-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύμφωνα με:
Α) την υπ΄ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5255/τ. Β΄/28-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020», πεδίο δραστηριότητας 9 «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)»,  

Β) του με αρ. πρωτ. 380/07-11-2020 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899)» εγγράφου του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη,

Γ) του με αρ. πρωτ. 383/10-11-2020 «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899)» εγγράφου του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη,

η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών για το διάστημα από 30 Νοεμβρίου 2020 έως και 7 Δεκεμβρίου 2020 αναστέλλεται.

Παρέκκλιση στην προαναφερόμενη απόφαση μπορεί να υπάρξει μόνο εάν τα Τμήματα, με απόφαση της Συνέλευσής τους, αποδέχονται και αναγνωρίζουν την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται με τηλεργασία και οι φορείς υποδοχής δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους φοιτητές για όλη τη διάρκεια του περιορισμού των μετακινήσεων και το βεβαιώνουν εγγράφως.

Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.

                             ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε


Για το Τμήμα μας ισχύουν επιπροσθέτως όσα λεπτομερώς αναφέρονται στην ανακοίνωση http://ict.ihu.gr/archives/2710. Όσοι φοιτητές και εταιρείες έχουν ήδη στείλει βεβαιώσεις για το προηγούμενο διάστημα, δεν χρειάζεται να ξαναστείλουν τώρα. Αν χρειαστεί, από αυτούς, θα ζητηθούν βεβαιώσεις μόλις λήξουν τα μέτρα ώστε να καλύπτεται το σύνολο του χρόνου πρακτικής με εξ’αποστάσεως εργασία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, όμως, όσες κανούργιες Πρακτικές πρόκειται να ξεκινήσουν καλό είναι να συνοδεύονται από τις σχετικές βεβαιώσεις.