Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο Τμήμα

Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ 3494/τ.Β΄/24-08-2020, με την υπ΄ αριθ. 20/21-10-2020 απόφαση της Συνέλευσης, προκηρύσσει δεκατέσσερις (14) θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων σε πεδία έρευνας συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα προτεινόμενα θέματα διδακτορικών διατριβών παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://ict.ihu.gr/didaktoriko.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή
  • Είναι διπλωματούχοι ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
  • Γνωρίζουν καλώς την Αγγλική γλώσσα (επίπεδο τουλάχιστον Β2 σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2011 και την σχετική νομοθεσία).

Tα Κριτήρια Αξιολόγησης, η διαδικασία και έγκριση της Τυπικής και Ουσιαστικής Αξιολόγησης και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που είναι διαθέσιμος στο: http://ict.ihu.gr/didaktoriko