Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2020-2021 (εαρινού εξαμήνου) ΤΜΠΥΤ

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο), όπως διαμορφώθηκαν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 3/20-1-21 (Θέμα 3ο) μετά από εξέταση των ενστάσεων.

Οι «εκτός αξιολόγησης» υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας ανά γνωστικό αντικείμενο.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών