ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.∆Ι.Π, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.∆Ι.Π, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr