Μετακίνηση φοιτητών για σίτιση

Σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η μετακίνηση των φοιτητών που έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης και μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, με χρήση του κωδικού 2. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους σχετική βεβαίωση, από τις γραμματείες των ιδρυμάτων σας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Σχετικό έγγραφο