Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι, εφόσον ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.
Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο είναι:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές, μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).
3. Να καταθέσουν αίτηση στην ΕΘΑΑΕ σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στην σχετική πρόσκληση.
Υπόδειγμα Αίτησης Φοιτητή
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος