Ημερομηνίες και Διαδικασία Διεξαγωγής των Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. 48918/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 1818/Β΄/29-4-2021) και την 13/12-5-2021 (θέμα 5) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος:

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 έως 27 Μαΐου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα βρείτε εδώ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.
3. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα 302, (τρίτος όροφος κτιρίου Σ.Τ.ΕΦ.) της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, του Δι.Πα.Ε.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση, ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 (σελ. 20321) της (Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/2021 (ΦΕΚ 1682/Β` 24.4.2021)), όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της εν λόγω Υ.Α. όπως εκάστοτε ισχύει.
Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Επίσης είναι υποχρεωτική α. η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εξεταζόμενους και εξεταστές/ επιτηρητές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, β. η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων και μεταξύ αυτών και των εξεταστών/ επιτηρητών και γ. η αποφυγή συγχρωτισμού.