Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2020-2021 (επικαιροποίηση)

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα: Mαθηματικά ΙΙ (ΠΣ ΤΕΙ και Πανεπιστημίου), Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (ΠΣ ΤΕΙ και Πανεπιστημίου), Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (ΠΣ ΤΕΙ και Πανεπιστημίου) και Ασύρματες Επικοινωνίες (ΠΣ ΤΕΙ) θα εξεταστούν δια ζώσης. Τα μαθήματα αυτά θα εξεταστούν όλα σε μία εβδομάδα (την δεύτερη εβδομάδα της εξεταστικής) ώστε να διευκολυνθούν οι φοιτητές στις μετακινήσεις τους και να περιοριστούν αυτές.

Οι φοιτητές που έχουν απόφαση του Τμήματος για ειδικό τρόπο εξέτασης (π.χ. προφορικά λόγω δυσλεξίας) ή που για λόγους που αφορούν στις συνθήκες της πανδημίας (όπως θετικό τεστ Covid προσωπικό ή των μελών της οικογένειάς τους, αδυναμία ταξιδιού λόγω τοπικού lock-down, κ.α.) ή που για άλλον σοβαρό και αποδεδειγμένο λόγο υγείας δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στις δια ζώσης εξετάσεις, θα εξεταστούν προφορικά από απόσταση σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει και θα ανακοινώσει ο κάθε διδάσκων. Η ανακοίνωση θα γίνει έγκαιρα πριν την δια ζώσης εξέταση.

Τόσο για τις εξ’αποστάσεως όσο και για τις δια ζώσης εξετάσεις ισχύουν όλες οι αποφάσεις και κανονισμοί εξετάσεων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Επικαιροποίηση (3/6/2021): Όσοι φοιτητές προτίθενται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (είτε δια ζώσης είτε εξ’αποστάσεως), οφείλουν να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξέτασης (exams.ict.ihu.gr) και στα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν, το αργότερο πριν από δύο (2) πλήρη 24-ωρα από την ώρα έναρξης της εξέτασης του κάθε μαθήματος (για παράδειγμα: αν ένα μάθημα έχει ανακοινωθεί ότι θα εξεταστεί την Πέμπτη 24/6 στις 10:00 πμ τότε οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν σε αυτό θα πρέπει να έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22/6 στις 09:59 πμ).

– Η εγγραφή πρέπει να γίνει για κάθε μάθημα χωριστά.
– Η δήλωση αυτή αποτελεί πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις, χρησιμοποιείται για την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων και δεν υποκαθιστά την δήλωση μαθημάτων.
– Φοιτητές/τριες που δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους και δεν έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.
– Φοιτητές/τριες που δεν έχουν κάνει δήλωση μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία ΚΑΙ δεν θα εγγραφούν εγκαίρως στο exams.ict.ihu.gr, δεν θα γίνουν δεκτοί στην εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων και δεν θα τους ανακοινωθεί βαθμός.

Ειδικότερα, για τις δια ζώσης εξετάσεις ισχύουν όλες οι ισχύουσες διατάξεις και τα υγιειονομικά πρωτόκολλα όπως: Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης ή ηλεκτρονικής βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση, ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 (σελ. 20321) της (Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/2021 (ΦΕΚ 1682/Β` 24.4.2021)), όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της εν λόγω Υ.Α. όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης είναι υποχρεωτική α. η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εξεταζόμενους και εξεταστές/ επιτηρητές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, β. η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων και μεταξύ αυτών και των εξεταστών/ επιτηρητών και γ. η αποφυγή συγχρωτισμού.

Ειδικότερες απαιτήσεις και διαδικασίες θα ανακοινωθούν σύντομα από το Τμήμα αλλά και ειδικότερα από τους διδάσκοντες των μαθημάτων.

Δείτε πρόσφατο ΦΕΚ σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης.