Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως Οργάνου ∆ιενέργειας των Εκλογών (Ο.∆.Ε.), για τις εκλογές ανάδειξης του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως Οργάνου ∆ιενέργειας των Εκλογών (Ο.∆.Ε.), για τις εκλογές ανάδειξης του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής,
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος