Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών για την εξεταστική Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Σημειώνεται ότι είναι πρόθεση του Τμήματος τα μαθήματα της δεύτερης εβδομάδας της εξεταστικής (όπως κι εκείνα που είναι προγραμματισμένα για τη Δευτέρα 20/9) να εξεταστούν δια ζώσης εφόσον θα επιτρέπεται από τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που θα ισχύουν τότε. Τα μαθήματα αυτά τοποθετήθηκαν σε μία εβδομάδα (και δίπλα σε Σαββατοκύριακο) ώστε να διευκολυνθούν οι φοιτητές στις μετακινήσεις τους και να περιοριστούν αυτές.

Οι φοιτητές που έχουν απόφαση του Τμήματος για ειδικό τρόπο εξέτασης (π.χ. προφορικά λόγω δυσλεξίας) ή που για λόγους που αφορούν στις συνθήκες της πανδημίας (όπως θετικό τεστ Covid προσωπικό ή των μελών της οικογένειάς τους, αδυναμία ταξιδιού λόγω τοπικού lock-down, κ.α.) ή που για άλλον σοβαρό και αποδεδειγμένο λόγο υγείας δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στις δια ζώσης εξετάσεις, θα εξεταστούν προφορικά από απόσταση σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει και θα ανακοινώσει ο κάθε διδάσκων. Η ανακοίνωση θα γίνει έγκαιρα πριν την δια ζώσης εξέταση.

Τόσο για τις εξ’αποστάσεως όσο και για τις δια ζώσης εξετάσεις ισχύουν όλες οι αποφάσεις και κανονισμοί εξετάσεων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (είτε δια ζώσης είτε εξ’αποστάσεως), οφείλουν να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξέτασης (exams.ict.ihu.gr) και στα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν, το αργότερο πριν από δύο (2) πλήρη 24-ωρα από την ώρα έναρξης της εξέτασης του κάθε μαθήματος (για παράδειγμα: αν ένα μάθημα έχει ανακοινωθεί ότι θα εξεταστεί την Πέμπτη 24/6 στις 10:00 πμ τότε οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν σε αυτό θα πρέπει να έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22/6 στις 09:59 πμ).

– Η εγγραφή πρέπει να γίνει για κάθε μάθημα χωριστά.
– Η δήλωση αυτή αποτελεί πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις, χρησιμοποιείται για την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων και δεν υποκαθιστά την δήλωση μαθημάτων.
– Φοιτητές/τριες που δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους και δεν έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.
– Φοιτητές/τριες που δεν έχουν κάνει δήλωση μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία ΚΑΙ δεν θα εγγραφούν εγκαίρως στο exams.ict.ihu.gr, δεν θα γίνουν δεκτοί στην εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων και δεν θα τους ανακοινωθεί βαθμός.
– Υπενθυμίζεται ότι ειδικά στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 δίνεται εμβόλιμη εξεταστική με τους όρους συμμετοχής που προβλέπονται για αυτήν και περιγράφονται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, για τις δια ζώσης εξετάσεις ισχύουν όλες οι ισχύουσες διατάξεις και τα υγιειονομικά πρωτόκολλα όπως: Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση: α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση, δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test είτε βεβαίωσης δι ενέργειας μοριακού ελέγχου PCR έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων
μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό (η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/23-07-2021 ΚΥΑ και η Αριθμ. 94102/Ζ1/29-07-2021 ΥΑ).

Ειδικότερες απαιτήσεις και διαδικασίες θα ανακοινωθούν σύντομα από το Τμήμα αλλά και ειδικότερα από τους διδάσκοντες των μαθημάτων.

Δείτε πρόσφατο ΦΕΚ σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης.