Ανάρτηση Πινάκων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2021-2022 ΤΜΠΥΤ

Στην ιστοσελίδα του Δι.Πα.Ε. και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, καθώς στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών  αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 όπως κατατέθηκαν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (κκ: Αλκιβιάδης Τσιμπίρης Επίκουρος Καθηγητής, Αναστάσιος Πολίτης Επίκουρος Καθηγητής, και Σπυρίδων Καζαρλής Καθηγητής) η οποία ορίστηκε σύμφωνα με το αριθμ. Πρακτικό 15/19-05-2021  θέμα 2ο της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι «εκτός αξιολόγησης» υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας ανά γνωστικό αντικείμενο.

Οι πίνακες με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων υπάρχουν σε έντυπη μορφή  στην Γραμματεία του Τμήματος και είναι προσβάσιμοι στους υποψήφιους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος, τυχόν ενστάσεις κατά των πινάκων, μέχρι και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021,  και ώρα 14:00 μ.μ.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας λήξης των ενστάσεων, δεν θα εξετάζεται για κανέναν απολύτως λόγο, υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως  απαράδεκτο.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Τομέας Τεχνολογίας Λογισμικού και Αλγοριθμικής

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών