Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ΤΜΠΥΤ

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,

όπως διαμορφώθηκαν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 20/8-9-2021 (Θέμα 4ο) μετά από εξέταση των ενστάσεων.

Οι «εκτός αξιολόγησης» υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας ανά γνωστικό αντικείμενο.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Τομέας Τεχνολογίας Λογισμικού και Αλγοριθμικής

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr