ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης


Με την αριθμ.94806/Ζ1/30-07-2021 υπουργική απόφαση (Φεκ 3700/τ.Β΄/11-08-2021)δημιουργήθηκαν είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων στην Π.Ε.Σερρών, για το διάστημα από 01-09-2021 έως 31-12-2026.Πληροφορίες κα Κ. Πεταλά τηλ: 2321350341
Συνημμένα το σχετικό έγγραφο της Π.Ε. Σερρών

Το συνημμένο