Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ 3494/τ.Β΄/24-08-2020 και με απόφαση της υπ΄ αριθ. 27/27-10-2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης, προκηρύσσει δεκαέξι (16) θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων σε πεδία έρευνας συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα προτεινόμενα θέματα διδακτορικών διατριβών παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://ict.ihu.gr/didaktoriko.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή
• Είναι διπλωματούχοι ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
• Γνωρίζουν καλώς την Αγγλική γλώσσα (επίπεδο τουλάχιστον Β2 σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2011 και την σχετική νομοθεσία).
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει εμπρόθεσμα σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.
Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 3494/τ.Β΄/24-08-2020).
Οι φάκελοι των υποψηφίων Διδακτόρων υποβάλλονται ταχυδρομικά έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:30 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124, Σέρρες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).
Ο φάκελος εξωτερικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Φάκελος Αίτησης για θέση Υποψήφιου Διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο …………[αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο ενδιαφέροντος από τον σχετικό κατάλογο ανακοινωμένων θεμάτων] ……………. »
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης, η διαδικασία και έγκριση της Τυπικής και Ουσιαστικής Αξιολόγησης και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που είναι διαθέσιμος στο: http://ict.ihu.gr/didaktoriko
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών από Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00–13:00, στο τηλέφωνο 23210 49341.
Σέρρες 16/11/2021

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δημήτριος Ν. Βαρσάμης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αρχείο Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Πίνακας Προτεινόμενων Διδακτορικών Διατριβών 2021-2022