Ενημέρωση για Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ,

Αξιότιμα μέλη ΟΜΕΑ των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ,

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα επιστολή του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα με θέμα «Ενημέρωση για Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ και διαβίβαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και τα σχετικά συνημμένα, προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτητές των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων σας και να υποβάλλουν αίτηση εφόσον το επιθυμούν.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για το Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, είναι η Τρίτη 31-05-2022 (ώρα 22:00).

Επιστολή ενημέρωσης για το Μητρώο Φοιτητών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών ΕΘΑΑΕ

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος

Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών

Με εκτίμηση

Μαρία Τσαντούκα

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
Qualilty Assurance Unit (QUA) – International Hellenic University of Greece
T +30-2310-807562 | +30-2310-807505  |  modip@ihu.grThink before you print.14th km Thessaloniki-N.Moudania | 57001 Thermi, Greece | https://www.ihu.gr/modip/