ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚ/ΝΙΕΣ (Ε) ΒΑΘΜΟΛ. 1ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΑΘΜΟΣ
3751 6,0
3967 10,0
4188 10,0
4359 5,2
4421 8,3
4600 4,0
4612 10,0
4626 8,0
4669 5,1
4680 5,3
4682 4,1
4727 4,0