ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα Α.Ε.Ι. ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 76 και την παρ. 3 του άρθρου 454 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022). Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω για τις διάφορες περιπτώσεις φοιτητών.

1  Ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους φοιτητές του ΤΕΙ 2 Ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους φοιτητές του  Πανεπιστημίου -- Από τη Γραμματεία του Τμήματος