ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4972/2022 ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Η απόφαση

 

Τζιώτζιου Χριστίνα

      Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου

      Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

     14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

     Τηλέφωνο: 2310 807 545

     E-mail:ctziotziou@ihu.gr