Επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Ανακοινώνεται ότι, με βάση την Δ1α/ΓΠ.οικ.28503 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1872/τ.Β΄/08.05.2021), και την από 13/12-5-2021 (θέμα 6) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από τις 10 ΜΑΪΟΥ 2021 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ, επιτρέπεται η δια ζώσης διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της πανδημίας COVID 19 (ήτοι, self tests, μάσκες, αποστάσεις, κλπ.).

Παρακαλούνται οι φορείς απασχόλησης και οι ασκούμενοι φοιτητές να ενημερώσουν το Τμήμα (με το συνημμένο κοινό τους έγγραφο) για τον τρόπο με τον οποίον θα συνεχιστεί η κάθε μια Πρακτική Άσκηση.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος